e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Maj 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1142 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1140 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 637 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 505 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.

 • Monitor Polski Poz. 249 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 247 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2001 r.