Archiwum 27 Lipiec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1403 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1402 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1380 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1379 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1116 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1086 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1085 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1084 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1070 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Monitor Polski Poz. 419 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Poz. 415 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

 • Monitor Polski Poz. 414 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 413 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie upamiętnienia ofiar Konzentrationslager Warschau.

 • Monitor Polski Poz. 403 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.