Archiwum 30 Listopad 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1703 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1701 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1700 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1699 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1698 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1697 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1696 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1695 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1694 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1693 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1692 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1691 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1690 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1689 z 2002

  Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1688 z 2002

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1687 z 2002

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1686 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1685 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1684 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1683 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1682 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1681 z 2002

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1680 z 2002

  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1679 z 2002

  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 • Monitor Polski Poz. 788 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 787 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 786 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 785 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 784 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 783 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 782 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 781 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 780 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 779 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 778 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 777 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 776 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Poz. 775 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-69-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-68-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 773 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-67-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 772 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 771 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-65-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 770 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2002 r. nr Z. 110-64-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. nr 115-9-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-63-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-62-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. nr Z. 110-61-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 765 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2002 r. nr 112-10-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.