Archiwum 13 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1795 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1794 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1793 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1792 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1791 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1790 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1789 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1788 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1787 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1786 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1785 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1784 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2002

  Komunikat Nr 12/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 823 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 822 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 821 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 812 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 810 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 809 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 800 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski Poz. 799 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego.

 • Monitor Polski Poz. 798 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie integracji Polski z Unią Europejską.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.