e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Bilans w wypadku wystąpienia wspólnika ze spółki

  Jak rozliczyć i podzielić wartość spółki jawnej w przypadku wystąpienia jednego z 3 wspólników ze spółki. Czy ma tutaj znaczenie wartość rynkowa spółki i jak można ją określić? Które elementy Kodeksu Handlowego, a które Kodksu Cywilnego mają tutaj zastosowanie.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1865 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1864 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1863 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1862 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1861 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1860 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1859 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1858 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1857 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1856 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1855 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1854 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1853 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1852 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1851 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1850 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.