e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 161 z 2002

  Komunikat Nr 2/2002/DOKE Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 160 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 159 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 158 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 157 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 155 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2001 r. w drugim półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie powołania zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2002-2007.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2002

  Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 142 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 141 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 140 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji audytu energetycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 2002

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.