e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 706 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 705 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Poz. 704 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 703 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

 • Dziennik Ustaw Poz. 702 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 701 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 700 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 699 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 698 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 695 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.