e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pełnomocnik spółdzielni

  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych, radca prawny spółdzielni mieszkaniowej, reprezentujący zarząd spółdzielni w procesach sądowych jest pełnomocnikiem zarządu? Według mojej wiedzy (nie jestem prawnikiem), wymogiem formalnym jest złożenie przez reprezentanta powoda/pozwanego (...)

 • Definicja władztwa nad rzeczą

  Co oznacza władztwo nad rzeczą?

 • Różnica między użytkowaniem a własnością

  Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a właścicielem? Jak stać się właścicielem nieruchomości, której obecnie jestem uzytkownikiem wieczystym (właścicielem jest gmina)?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 715 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt K. 30/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 713 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. akt P. 5/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 712 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 711 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 710 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

 • Dziennik Ustaw Poz. 709 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 708 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 707 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 • Monitor Polski Poz. 407 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 406 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski Poz. 404 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Monitor Polski Poz. 403 z 2002

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do" Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Monitor Polski Poz. 402 z 2002

  Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 401 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

 • Monitor Polski Poz. 400 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.