e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawidłowe złożenie podpisu

  Czy jeżeli przepis prawa mówi o podpisie to należy rozumieć przez to podpis czytelny? Czy jako podpis czytelny może być traktowana pieczątka imienna i podpis nieczytelny (razem)? Czy w przypadku jeśli podpis nabywcy na fakturze jest nieczytelny może być to przeszkodą w dochodzeniu należności (...)

 • Przedawnienie roszczenia z nakazu zapaty

  Czy nakaz zapłaty wydany przez SR może ulec przedawnieniu? I ewentualnie po jakim czasie?

 • Odwołanie od decyzji o zniesieniu współwłasności

  Sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności, kto i w jakim czasie może odwołać się od postanowienia, czy może odwołać się osoba postronna?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 26/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 728 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 727 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 726 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 724 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 721 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 720 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 719 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 718 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.