Archiwum 22 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzekucja kary grzywny

  W jaki sposób jest egzekwowana od oskarżonego kara grzywny w przypadku, gdy oskarżony uchyla sie od jej zapłacenia?

 • Działalność gospodarcza w lokalu spółdzielczym

  Jakie warunki muszą być spełnione przez lokatora, aby lokal mieszkalny można przeznaczyć w całości na prowadzenie działalności gospodarczej? Właściciel ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i przeznaczył mieszkanie na biuro (z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej).

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 73 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu i terminów informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczących akcji i udziałów objętych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wysokości prowizji z tytułu zarządzania i zbywania tych akcji i udziałów

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

 • Monitor Polski Poz. 70 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania

 • Monitor Polski Poz. 67 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006

 • Monitor Polski Poz. 65 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2003

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2003

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2003

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2003 r. nr 113-4-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego