e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Październik 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy zobowiązani wpłacać składki na PFRON ? W deklaracji DEK-I wykazujemy do tej pory kwotę 0,00 zł. (6 % * 32 = 1,92 etatu -> u (...)

 • Zasady podziału spadku

  W dniu 8 stycznia 2003 roku zmarł mój ojciec. Do podziału spadkowego zostałem ja i macocha. Sąd i urząd skarbowy podzielił spadek tj. auto i mieszkanie w proporcjach auto po połowie a mieszkanie 1/4 dla mnie. Razem wyszła kwota 21000 dla mnie. Oboje z macochą podział zaakceptowaliśmy i ustaliliśmy (...)

 • Windykacja należności z faktury VAT

  Jako powód złożyłam do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty (nieuregulowane FV przez pozwanego). Jakie dalsze kroki muszę poczynić, aby pozwany zapłacił mi za te FV?

 • Przedawnienie roszczeń z usług internetowych

  Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie usług internetowych, czy należy odnieść się w tym zakresie do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o świadczenie usług?

 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy pismo z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej (złożonych ofert) do w/w przetargu (...)

 • Przesłanki przyznania renty rodzinnej

  Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  Zgadzam się z Państwa interpretacją dotyczącą abstrakcyjności weksla w przypadku, gdy jest to weksel zupełny. Natomiast weksel in blanco jest ścisle związany z porozumieniem i bez niego nie ma podstaw do jego wypełnienia. Tak więc abstrakcyjnośc jego nie jest tak oczywista jak Państwo piszecie, (...)

 • Weksel gwarancyjny

  Jak w świetle szerszej wiedzy niż ja dysponuję należy interpretować zastosowanie weksla wręczonego jako gwarancyjny in blanco? Porozumienie wekslowe jest więc sprawą wtórną, dopóki nie uzyska się odpowiedzi na to pytanie. Jak należy rozumieć abstrakcyjność weksla in blanco w świetle (...)

 • Adwokat w postępowaniu rozwodowym

  Żona koniecznie chce rozwodu bez orzekania o winie, ja mimo oporu nie widzę możliwości innego wyjścia - czy muszę w tej sprawie być reprezentowany przez adwokata? Jakie pismo powinienem złożyć, by doszło do zakończenia sprawy?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1778 z 2003

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1777 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1776 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1775 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1774 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz sposobu prowadzenia książki leczenia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1773 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1772 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1771 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1770 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie

 • Monitor Polski Poz. 771 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 770 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2003

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o sprostowaniu błędów w komunikacie w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 765 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 764 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 763 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 762 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 761 z 2003

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych

 • Monitor Polski Poz. 760 z 2003

  Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych w Zakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych

 • Monitor Polski Poz. 759 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.

 • Monitor Polski Poz. 758 z 2003

  Porozumienie z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o zmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.

 • Monitor Polski Poz. 757 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)

 • Monitor Polski Poz. 756 z 2003

  Umowa z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)

 • Monitor Polski Poz. 755 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisaną w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 754 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisana w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 753 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 752 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 751 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 750 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 749 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 748 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 747 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. nr Z. 110-43-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 746 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-42-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 745 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-41-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 744 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2003 r. nr 115-7-03 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 743 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. nr 112-9-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 742 z 2003

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą w Białymstoku

 • Monitor Polski Poz. 741 z 2003

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jurgiela

 • Monitor Polski Poz. 740 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w 25-lecie Pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II