Archiwum 14 Listopad 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki przy umowie zlecenia z pracodawcą

  Jakie składki zusowskie ma odprowadzić pracodawca od umowy zlecenia wystawionej własnemu pracownikowi?

 • Egzekucja nakazu zapłaty

  Otrzymałem około 4 miesiące temu z sądu rejonowego nakaz zapłaty na mojego dłużnika. Jakie powinienem podjąć dalsze kroki w celu egzekucji nakazu za pomocą komornika?

 • Kolejność spłaty pożyczki

  Nasza spółka udziela pożyczek gotówkowych. Założono w zakładowym planie kont, że w pierwszej kolejności będzie spłacany kapitał a później odsetki. Czy są ograniczenia odnośnie kolejności spłacania kapitału i odsetek? Czy rata powinna się dzielić, tak jak w banku, na ratę kapitałową (...)

 • Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

  Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga powinna być skierowana? Jak długo można przetrzymywać zatrzymanego? Czy w czasie przesłuchań (...)

 • Ujawnienie prawa pierwokupu w księdze wieczystej

  Chciałabym nabyć nieruchomość bez żadnych obciążeń, ale stan prawny wytypowanej przeze mnie nieruchomości nie jest dla mnie czytelny. Dom jednorodzinny został nabyty przed wojną przez babcię osoby podającej się za właściciela. W KW jest wpisane prawo pierwokupu na rzecz ówczesnego sprzedającego. (...)

 • Sprzedaż mieszkania zapisanego w testamencie

  Babcia pragnie sprzedać mieszkanie pewnej osobie, które to mieszkanie wcześniej zapisała w testamencie córce. Czy przed sprzedażą mieszkania testament musi być zmieniony, czy też umowa kupna sprzedaży automatycznie zmienia testament?

 • Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

  Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego ojcostwa. Jak ma wyglądać taki pozew? Czy powinien zostać złożony w miejscu zamieszkania właściwym (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

  Procedura wypłaty świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewne szczególnie interesująca dla samych uprawnionych. I słusznie. Bowiem świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń. Kiedy możemy spodziewać się wypłaty świadczeń (...)

 • Umowa o kartę płatniczą

  Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1883 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1882 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1881 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1880 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1879 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1878 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1877 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1876 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dziennik Ustaw Poz. 1875 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1874 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1873 z 2003

  Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o Policji

 • Monitor Polski Poz. 809 z 2003

  Komunikat Nr 11/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2003 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisanym w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2003

  Program Wykonawczy do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisany w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisaną w Warszawie dnia 18 września 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 800 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 799 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 798 z 2003

  Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzone w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 797 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2003 r. sygn. akt K 53/02

 • Monitor Polski Poz. 796 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 795 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 794 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 793 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 792 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 791 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 790 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 789 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń