e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Luty 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnienie osoby niezdolnej do pracy

  Pracownik, którego chcę zatrudnić jest rencistą z zakazem wykonywania wszelkich prac - epileptyk - orzeczenie ZUS. Jednak lekarz przemysłowy napisał, że nie ma przeciwskazań by zatrudnić go jako magazyniera. Czy w przypadku ataku epilepsji i np. wypadku będę odpowiadał za zatrudnienie takiej (...)

 • Uprawnienia poręczyciela względem banku

  Czy poręczyciel kredytu ma prawo wglądu w pełną dokumentację kredytu w banku? Jakie przepisy to regulują? Chodzi o uzyskanie z banku kopii wniosków kredytobiorcy o kredyt i wniosków na udzielenie poszczególnych rat kredytu oraz protokołów sprawdzania przez bank zasadności wypłaty kolejnych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towarów do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów

 • Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów moszczy gronowych i szczegółowych wymagań dla tych moszczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Górniczego "Bytom I" Sp. z o.o.

 • Dziennik Ustaw Poz. 220 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przywrócenia stosowania stawek celnych w ramach plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 219 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 218 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów"

 • Dziennik Ustaw Poz. 217 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 216 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 214 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

 • Dziennik Ustaw Poz. 212 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 210 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 204 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 203 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granica przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego

 • Monitor Polski Poz. 129 z 2003

  Komunikat Nr 2/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 128 z 2003

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2003 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 127 z 2003

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Monitor Polski Poz. 126 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisanym w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 2003

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002-2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Makau dnia 3 września 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporządzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001 r.