e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozwiązanie sp.j. bez przeprowadzania likwidacji

  Czy istnieje możliwość rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i sporządzania bilansu na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji? Jeśli tak, to w jaki sposób tego uniknąć?

 • Zniesienie współwłasności a żądanie rozliczeń

  W chwili obecnej trwa postępowanie o zniesienie współwłasności. Czy jeżeli strony stwierdzą w trakcie tego postępowania, że zgadzają się na podział rzeczy bez żadnych wzajemnych roszczeń (w tym czynszu dzierżawnego) i współwłasność zostanie zniesiona - mogą wnieść kolejną sprawę (...)

 • Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

  Co dzieje się z długami po przeprowadzeniu rozdzielności majątkowej? Czy żona odpowiada za długi męża, jeżeli on prowadził działalność gospodarczą?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 439 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności

 • Dziennik Ustaw Poz. 438 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów

 • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, Które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 432 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2003

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2003

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 422 z 2003

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.