e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Marzec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kurator sądowy

  W którym dzienniku ustaw można znaleźć uregulowania związane z instytucją społecznego kuratora sądowego oraz wytyczne odnośnie możliwości jego oddziaływania na podopiecznego, tzn. chodzi mi o jego obowiązki i możliwości?

 • Sprzedaż samochodu i jego wyrejestrowanie

  9 lat temu oddałam siostrze w użyczenie samochód osobowy. Teraz samochód jest zniszczony, nieubezpieczony, bez aktualnych badań. Straż miejska postanowiła go odholować jako wrak. Aby nie rosły zobowiązania na aucie, chcę się go pozbyć z ewidencji. Znalazł się kupiec na to auto. Wydaje (...)

 • Określenie w licencji pól eksploatacji

  W kawiarence internetowej zainstalowano gry komputerowe w ilości 1 orginał na jedno stanowisko komputerowe. Podczas przeszukania dokonanego przez policję stwierdzono brak dodatkowej licencji, wystawianej przez dystrybutora, na prezentację gier w kawiarence. Zarekwirowano dyski komuterowe. Należy (...)

 • Zasiedzenie udziału we współwłasności

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości (bez wydzielonej własności). Czy współwłaściciel może przejąć moją część domu przez zasiedzenie? Ja tam nie mieszkam.

Artykuły i poradniki

 • "Korzyści" zawodu nauczyciela

  Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. W szkołach, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Poz. 492 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 491 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 490 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 489 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 487 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

 • Dziennik Ustaw Poz. 481 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 480 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 479 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 478 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r.do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 476 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

 • Monitor Polski Poz. 257 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 256 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 255 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowych Połączonych Sił Operacyjnych koalicji międzynarodowej za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Poz. 254 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych na obszarze kraju do regeneracji substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku

 • Monitor Polski Poz. 253 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Poz. 252 z 2003

  Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 251 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2001 między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 6 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 250 z 2003

  Roczna Umowa Finansowa na rok 2001 między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzona w Brukseli dnia 6 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 249 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzoną w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, sporządzona w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 247 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym podpisanym w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.

 • Monitor Polski Poz. 246 z 2003

  Program Wykonawczy podpisany w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.

 • Monitor Polski Poz. 245 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczącym współpracy w zakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, podpisanym w Piesztanach dnia 30 maja 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 244 z 2003

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Węgierskiej oraz Rządem Republiki Słowackiej dotyczące współpracy w zakresie modernizacji śmigłowca Mi-24, podpisane w Piesztanach dnia 30 maja 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzonym w Warszawie dnia 23 września 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2003

  Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, sporządzone w Warszawie dnia 23 września 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2003

  Porozumienie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu ruchu granicznemu w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew na całodobowy międzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych i turystycznych, a także międzynarodowy ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2003

  Porozumienie z dnia 8 sierpnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew na całodobowy międzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych i turystycznych, a także międzynarodowy ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew o międzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych, które uzyskają stosowne zezwolenia resortów właściwych do spraw transportu, oraz ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w ciągu całej doby

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2003

  Porozumienie z dnia 4 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew o międzynarodowy ruch osobowy, dwustronny ruch autobusów rejsowych, które uzyskają stosowne zezwolenia resortów właściwych do spraw transportu, oraz ruch samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w ciągu całej doby

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 16 stycznia 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 3 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2003

  Porozumienie z dnia 3 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 maja 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 230 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 229 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Monitor Polski Poz. 228 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2003 r. o skróceniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północno-Atlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Monitor Polski Poz. 227 z 2003

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

 • Monitor Polski Poz. 226 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy