e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wykaz chorób uprawniających do renty

  Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa lub zarządzenie itp.w sprawie ustalenia wykazów chorób z tytyłu których przysługują (...)

 • Wynagrodzenie a majątek wspólny małżonków

  Czy przychody z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej podlegają wspólnocie majątkowej? W rachunkowości spółki jest to bezosobowy fundusz wynagrodzeń, ja rozliczam się z tego z fiskusem. Myślałem o "podciągnięciu" tego pod zapis: "wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi (...)

 • Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

  Czy jako strona w sprawie pracowniczej przed Sądem Pracy (pracownik) mogę zwrócić się do Sądu o załączeniu dokumentacji finansowej F-01 lub F-02 do sprawy jako dowód w sprawie? Czy na moje polecenie Sąd może zażądać tych dokumentów?

 • Zmiana kwalifikacji prawnej czynu

  W jakiej sytuacji osobie oskarżonej z art. 280 § 1 k.k. można zmienić zakwalifikowanie czynu na art. 283 k.k.? Co oznacza w tym przypadku stwierdzenie "wypadek mniejszej wagi"?

 • SMS jako dowód w sprawie karnej

  Czy SMS może być dowodem w sprawie sądowej? Jeżeli tak, to jak zabezpieczyć taki dowód?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2003

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2003

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2003

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 582 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 581 z 2003

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 580 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 2003

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 289 z 2003

  Komunikat Nr 4/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 288 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 287 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 286 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru upoważnionych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym

 • Monitor Polski Poz. 285 z 2003

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2003

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 283 z 2003

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 282 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 281 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 280 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 279 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 278 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2003 r. nr Z. 110-4-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 277 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 276 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. nr 112-5-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 275 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2003 r. nr 115-3-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora

 • Monitor Polski Poz. 274 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2003 r. nr 112-4-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 273 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2003 r. nr 112-3-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego