Archiwum 23 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Moment zawarcia umowy

  Przekazałem do naprawy w warsztacie samochodowym samochód osobowy z zastrzeżeniem, że przed naprawą chcę poznać koszty naprawy i dopiero na tej podstawie wyrazić (lub nie) zgodę na naprawę. W umówiony dzień - gdy miałem poznać przybliżone koszty (po sprawdzeniu auta) właściciel warsztatu (...)

 • Pozew czy wniosek o separację - skutki

  Jakie są różnice w skutkach prawnych między pozwem o separację a wnioskiem o orzeczeniu separacji?

 • Bilans w celu obliczenia udziału wspólnika sp.j.

  W przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników, w jakim maksymalnym czasie powinien być sporządzony bilans spółki, w celu obliczenia wartości udziału wspólnika występującego? Czy obowiązek wypłacenia byłemu wspólnikowi należnego udziału ulega przedawnieniu?

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup lokalu mieszkalnego (...)

 • Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki znak: Ldz. 53/03 z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 09.04.2003 r.) w sprawie uzyskania (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 523 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Monitor Polski Poz. 311 z 2003

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 310 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 309 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 308 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe

 • Monitor Polski Poz. 307 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum

 • Monitor Polski Poz. 306 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Poz. 305 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Poz. 304 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Poz. 303 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Poz. 302 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Poz. 301 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Poz. 300 z 2003

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 299 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 298 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 297 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 296 z 2003

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji