e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup nieruchomości w trakcie małżeństwa

  Mąż zakupił nieruchomość. Czy stanowi ona wspólnotę majątkową czy może być uznana za obrębny majątek męża, czy w przypadu rozwodu i podziału majątku przejdzie na rzecz męża? Pragnę zaznaczyć, że posiadamy osobne konta bankowe, a przed zawarciem związku małżeńskiego każde z (...)

 • Skuteczność odstąpienia od umowy a odstępne

  W pisemnej umowie zawartej na czas 1 roku strony zastrzegły, że jednej ze stron wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne - kara umowy). Uprawniona do odstąpienia strona odstąpiła od umowy nie składając jednocześnie zapłaty odstępnego -kary umowy. Spór polega na tym (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem (...)

 • Jaką stawką podatku VAT opodatkowuje się eksport towarów?

  Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2003 roku (data wpływu do Urzędu - 25 marca 2003 roku) uzupełnione pismem z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. (...)

 • W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów zasądzonego na rzecz kontrahenta zwrotu poniesionych wydatków oraz kosztów postępowania sądowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 646 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 637 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003