e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo do odmowy zeznań w procesie cywilnym

  Prawo odmowy zeznań w charakterze świadka, przysługuje osobom najbliższym, wstępnym, zstępnym, powinowatym oraz osobom pozostającym w stosunku przysposobienia. Kogo zaliczamy do osób: wstępnych, zstępnych, powinowatych? Mam zeznawać w charakterze świadka na rozprawie rozwodowej szwagra, zostałem (...)

 • Odstąpienie do umowy świadczenia usług

  Czy korzystając z porady prawnej e-prawnika lub informacji uzyskanych od e-prawnika w części komercyjnej mam prawo zwrócić takie informacje w terminie do 10 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez (...)

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. w myśl art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (...)

 • Zarządzanie przez spółdzielnię mieszkaniową, pobieranie opłat eksploatacyjnych i inne czynności (...)

  dot. zapytania Spółdzielni z dnia 30.12.2002 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności Spółdzielni. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: I. Zgodnie (...)

 • Czy faktura VAT, w której nie wyszczególniono ceny jednostkowej netto dla poszczególnych towarów, (...)

  Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2003 r. uprzejmie informuje. Art. 25 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów (...)

 • W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 20.02.2003 r. zwróciliście się z zapytaniem (...)

 • Czy koszty organizacji, prowadzonych w większości dla odbiorców firmy, szkoleń mających na celu (...)

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2003

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 766 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Ustaw Poz. 765 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nimi dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 764 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 763 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 762 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 2003

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 760 z 2003

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 2003

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 2003

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwińskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2003

  Komunikat Nr 5/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2003 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2003

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Sztuki Ukrainy na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2003

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2003

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.