e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwiększenie kapitału spółki jawnej

  Czy wspólnicy spółki jawnej, robiąc dopłaty do kapitału, chcąc zwiększyć kapitał, muszą zmieniać umowę spółki jawnej? Czy wystarczy wewnętrzne rozporządzenie?

 • PKD dla sprzedaży komputerów

  Poszukuje kodów PKD które pozwolą na sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów w tym sklepie oraz prowadzenie serwisu dla tego sprzętu.

 • Zmiana składu spółki jawnej a zezwolenie

  Spółka cywilna uzyskała zezwolenie na handel hurtowy alkoholem (poniżej 18%). W wyniku przekształcenia (obligatoryjnego) w spółkę jawną (w lutym 2002) zezwolenie zostało zmienione na spółkę jawną. Czy w przypadku dalszego rozszerzenia składu osobowego spółki jawnej wymagane będzie nowe (...)

 • Założyciel spółki a objęcie akcji

  Czy założyciel spółki akcyjnej może nie objąć akcji zakładanej spółki?

 • Zasady odpowiedzialności poręczyciela wekslowego

  Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt kupiecki w wysokości 70.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu był m.in. weksel wystawiony przez spółkę. Weksel poręczyłem z żoną. Następnie kredyt kupiecki został - bez wiedzy i zgody poręczycieli - zwiększony. Czy poręczyciel ponosi odpowiedzialność za (...)

 • Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość w związku z zaprzestaniem regulowania swoich zobowiązań?

 • Likwidacja sp. z o.o.

  Jaka jest procedura likwidacji spółki z o. o.?

 • Udział prokurenta w decyzji o absolutorium

  Czy prokurent ma prawo głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki Akcyjnej na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia?

 • Zmniejszenie nominalnej wartości akcji

  Jakie procedury stosuje się przy zmniejszeniu wartości nominalnej akcji?

 • Pełnomocnictwo i reprezentowanie firmy

  Czy pełnomocnik firmy musi mieć umowę o pracę lub innego rodzaju prawne powiązanie z firmą. Jak ta sprawa wygląda, jeżeli pełnomocnikiem jest mąż właścicielki firmy.

 • Głosowanie przez pełnomocnika w swojej sprawie

  Czy członek Rady Nadzorczej /nie będący akcjonariuszem/ posiadający pełnomocnictwo akcjonariusza na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy może głosować w swojej sprawie, np. przy udzielaniu Radzie absolutorium?

 • Wspólnik spółki cywilnej jako przedsiębiorca

  Czy zawsze bezwzględnie koniecznie jest, aby wszyscy wspólnicy w spółce cywilnej indywidualnie złożyli odpowiednie wnioski o wykreślenie z ewidencji? A co w sytuacji, gdy ci wspólnicy nadal zamierzają prowadzić działalność gospodarczą indywidualnie lub też przystąpić do innej spółki? (...)

 • Odwołanie od odmowy wydania koncesji

  Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji?

 • Jednoosobowa spółka jawna

  Czy osoba fizyczna może założyć jednoosobową spółkę jawną? Jeżeli tak to czy umowa spółki winna mieć nagłówek akt założycielski spółki jawnej?

 • Działalność gospodarcza, a pełnoletność

  Czy osoba niepełnoletnia (mająca 16 lat) może założyć i prowadzić działalność gospodarczą?

 • Reprezentacja spółki cywilnej

  Czy biorąc udział w przetargu na dokumentach zawartych w ofercie złożonej przez spółkę cywilną muszą być podpisy wszystkich wspólników spółki, czy wystarczy jednego z nich?

 • Miejsce złożenia wniosku o wpis do KRS

  Zamierzam założyć spółkę jawną. Siedziba firmy będzie w innym województwie (moje miejsce zamieszkania) a miejsce wykonywania działalności w innym (sklep). Gdzie mam złożyć wniosek o rejestrację spółki?

 • Sezonowy wynajem pokoi

  Moi rodzice, obydwoje na emeryturze, posiadają dom w miejscowości uzdrowiskowej i wynajmują prywatne kwatery (cztery pokoje). Czy muszą w związku z tym zarejestrować działalność gospodarczą i opłacać składki ZUS? Wynajem kwater ma charakter sezonowy (trwa kilka miesięcy w roku).

 • Odwołanie ze stanowiska prezesa sp.z o.o.

  Czy można a jeśli tak to w jaki sposób złożyć urząd prezesa zarządu spółki z o.o. posiadając jednocześnie 52% udziałów podczas nieobecności /przedłużający się w nieskończoność pobyt za granicą/ pozostałego kapitału zakładowego.

 • Opcja na akcje pracownicze

  W zeszłym roku dostałem potwierdzenie oficjalnym pismem w firmie o przyznaniu mi opcji na akcje firmy za rok 2000. Do dzisiaj firma nie wywiązała się z tego zobowiązania. Czy istnieje jakaś możliwość egzekucji tej należności. Czy dokument potwierdzający otrzymanie opcji na akcje zobowiązuje (...)

 • Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

  Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., posiadający indywidualnie udziały o wartości ogółem poniżej 500,- zł, po zawarciu umowy (...)

 • Spadek wartości aportu

  Czy wartość wprowadzonego aportu np. w formie samochodu czy komputera zaliczana może być do kapitału założycielskiego? Czy spółka musi w jakiś sposób wyrównywać utratę wartości przedmiotów w kolejnych latach (amortyzacja)?

 • Umorzenie udziałów sp. z o.o.

  Posiadam pakiet mniejszościowy w spółce z o.o., w której byłem zatrudniony na stanowisku vice-prezesa, a od dwóch lat jestem na emeryturze. Chcę zbyć moje udziały, lecz brak na nie chętnych. Z kolei zgodnie z zapisem w umowie spółki możliwe jest umorzenie udziałów na rzecz spóki, lecz (...)

 • Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

  Przy zawiązaniu spółki akcyjnej statut przewidział istnienie tylko akcji imiennych. W trakcie działalności dokonano zamiany części tychże na akcje na okaziciela, przy czym od początku istnienia spółki nie wyemitowano akcji fizycznie bowiem jedyny akcjonariusz nie wystąpił z takim żądaniem. (...)

 • Wynagrodzenie prezesa sp.z o.o.

  Czy prezes może sobie ustalić wynagrodzenie samodzielnie, czy muszą to zrobić udziałowcy zwołując Zgromadzenie Wspólników, czy w jeszcze inny sposób? W nowo powstałej spółce z o.o., udziałowcy powołali jednoosobowy Zarząd (prezes), co zostało zapisane w Umowie Spółki.

 • Prawo użytkowania lokalu jako wkład do spółki

  Czy prawo użytkowania lokalu jako siedziby spółki można wnosić do spółki jawnej jako aport?

 • Sprzedaż akcji na okaziciela

  Czy do sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela, nienotowanych na giełdzie, wystarczy zwykła forma umowy kupna sprzedaży i zapłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych w urzędzie skarbowym (oczywiście jeżeli statut nie stanowi inaczej)?

 • NIP, REGON i VAT w spółce cywilnej

  Chcę prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Czy każdy ze wspólników musi zarejestrować działalność gospodarczą oddzielnie? W jakiej kolejności, czy najpierw zawieramy umowę spółki, czy rejestrujemy działalność? Jeśli każdy ze wspólników musi rejestrować (...)

 • Zakaz konkurencji w kontrakcie menadżerskim

  Czy w kontrakcie menedżerskim, przy klauzuli konkurencyjnej, musi być określone odszkodowanie dla zleceniobiorcy za nie podejmowanie, ogólnie, pracy w konkurencyjnych firmach po zakończeniu/rozwiązaniu kontraktu, tak jak to jest w przypadku powyższej klauzuli przy zatrudnieniu w ramach umowy o (...)

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego dot. spółki

  Dla spółki jawnej zaświadczenia z urzedu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami z działalności gospodarczej mają być wystawione na wspólników czy też na spółkę (dotyczy to podatku dochodowego, VAT i podatek od zatrudnionych pracowników)?

 • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

  Czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną w dalszym ciągu można rozliczać się na zasadach ogólnych tj. książką przychodów i rozchodów zakładając, że nie zostanie przekroczony odpowiedni limit obrotów?

 • Wkład zakładowy w sp. z o.o.

  Czy do rejestracji spółki z o.o. konieczny jest wkład pieniężny o wartości 50 tys. i w jakiej postaci możne on być wniesiony (np.: w formie wartości biznes planu, środków trwałych itp.)?

 • Wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej

  W jaki sposób wykluczyć wspólnika ze spółki cywilnej bez jej rozwiązywania?

 • Reprezentacja spółki przed sądem

  Czy zarząd spółki akcyjnej może samodzielnie występować przed sądem, składać pozwy, bez udziału prawnika? Czy pod takim pozwem mogą się podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki (chodzi o spółkę akcyjną), czy też jest to zarezerwowane tylko dla radców prawnych i adwokatów (...)

 • Umowa ze spółką cywilną

  Jeśli dotychczas spółka cywilna świadczyła usługi na podstawie umowy z nią zawartą, to czy teraz, w związku z ustawą o działalności gospodarczej, należy zawierać umowę z każdym ze wspólników oddzielnie?

 • Wielkość wkładów w spółce cywilnej

  Jak duży powinien być wkład do spółki cywilnej i jakie to ma znaczenie w prowadzonej następnie działalności?

 • Spółka cywilna małżonków

  Czy jest możliwe założenie spółki cywilnej, do prowadzenia stałej działalności gospodarczej, złożonej tylko z małżonków - członków tej samej rodziny. Jeżeli tak, jakie powoduje to konsekwencje (odrębności) w funkcjonowaniu spółki - księga p.i r., podatek dochodowy - zaliczki, ZUS, (...)

 • Rozwiązanie i wyrejestrowanie spółki cywilnej

  Jaka jest procedura związana z wyrejestrowaniem dwuosobowej spółki cywilnej, jeśli została zakończona działalność z dniem 31.12.2000? Jeden wspólnik jeszcze nie wyraził zgody na wyrejestrowanie, mimo że pisemnie zgłosił swoje wystąpienie ze spółki do drugiego wspólnika. Czy można składać (...)

 • Działalność sp.z o.o.

  Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego. Natomiast nie została zgłoszona do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie posiada również rachunku bankowego. Powodem jest zmiana warunków i spółka nie chce rozpoczynać na razie działalności gospodarczej. Czy z tego tytułu grożą jakieś (...)

 • Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej

  Nie chcę dalej prowadzić działalności gospodarczej ze wspólnikiem. Czy jest możliwe rozwiązanie spółki cywilnej ze skutkiem natychmiastowym, czy muszę czekać do końca roku podatkowego?

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki i zmiana umowy

  Czy z chwilą zmiany składu osobowego spółki cywilnej, (odejście jednego wspólnika) konieczne jest rozwiązanie spółki i założenie nowej w mniejszym składzie, czy też wystarczy załatwić to aneksem? Jeśli tak, to jakie czynności prawne należy wykonać?

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  Od kiedy ważne jest oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu adresowane do rady nadzorczej spółki akcyjnej? Czy od dnia złożenia rezygnacji do przewodniczącego rady nadzorczej? Czy od dnia posiedzenia rady nadzorczej, na której wszyscy członkowie rady zaznajamiają się z oświadczeniem (...)

 • Żądanie podwyższenia alimentów

  Po upływie jakiego czasu od wyroku ustalającego wysokość alimentów mogę wystąpić do sądu o ich podwyższenie?

 • Zmiana składu osobowego spółki jawnej

  Czy można zmienić ( rozszerzyć ) skład osobowy spółki jawnej i co należy w tym celu zrobić oraz od kiedy taka zmiana obowiązuje ( czy tą datę można dowolnie ustalać w aneksie do umowy spółki stwierdzającym tą zmianę).

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania w KRS ? Czy na zgromadzeniu Wspólników po uchwaleniu zmian do umowy spółki można wybrać Rade Nadzorczą w składzie zgodnym (...)

 • Podwyższenie kapitału przez emisję akcji

  Czy zarząd spółki akcyjnej może sam podjąć decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnej serii akcji? Czy KSH określa maksymalną dopuszczalną ilość akcji w takiej kolejnej już emisji? Jaka może być minimalna cena wykupu akcji z nowej serii , czy cena ta powinna (...)

 • Otworzenie oddziału spółki z o.o.

  Co spółka z o.o. musi zrobić, aby otworzyć oddział (firma ma siedzibę w Warszawie i oddział chce otworzyć również w Warszawie)? Od czego zacząć i gdzie się udać, aby załatwić wszystko prawidłowo i rzetelnie?

 • Zgoda na użytkowanie lokalu przez małżonka

  Pan Kowalski prowadzi działalność usługową w lokalu, który najmuje od PGM na czas nieokreślony. Zawiera związek małżeński. Czy po zawarciu związku małżeńskiego Pani Kowalska może prowadzić w tym lokalu własną, odrębną działalność gospodarczą bez zgody PGM? Czy też p.Kowalski (...)

 • Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

  Czy prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar?

 • Egzekucja długów wspólnika od spółki z o.o.

  Sprawa wygląda następująco. Jest dłużnik będący wspólnikiem sp. z o.o., jego długi nie są związane z działalnością obecnej spółki, która została zawarta po wystąpieniu długów i orzeczeniu nakazu zapłaty. Czy i jaka jest możliwość egzekucji w ramach obecnej sp. z o.o.?

 • Wniesienie aportu do spółki zależnej

  Spółka akcyjna - matka chce wnieść do spółki córki (spółki z o. o.), w której posiada 100% udziałów aport, na który składać się będą m. in. grunt z postawionym na nim budynkiem, instalacje przemysłowe itp. Czy potrzebna jest na tę czynność zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy (...)

 • Uzasadnienie braku udzielenia absolutorium

  Czy odmowie udzielenia pokwitowania zarządowi powinno towarzyszyć stosowne uzasadnienie?

 • Umowy między przedsiębiorcami i użyczenie logo

  Osoba mieszkająca na stale za granicą w UE zarejestrowała firmę na zasadach ogólnych, tj. jako jednoosobowy podmiot gospodarczy. Czy ta osoba (firma) może zlecić wykonanie usługi (zlecenie, umowa o dzieło) firmie w Polsce - też jednoosobowej (z wpisem do działalność gospodarczej) i na jakich (...)

 • Podpis w prawie cywilnym

  Czym jest podpis w prawie cywilnym? Czy są jakieś orzeczenia SN dotyczące tego, co to jest podpis? Czy każde napisanie imienia i nazwiska własnoręcznie (np. w treści dokumentu) jest podpisem?

 • Zasiłek przedemerytalny a zatrudnienie

  Jaką kwotę brutto może zarobić osoba znajdująca się na zasiłku przedemerytalnym?

 • Dowód wpłaty kaucji

  Po wykupieniu mieszkania na własność od gminy staram sie o zwrot wpłaconej kaucji przed 40 laty. Gmina żąda dowodu wpłaty. Ja posiadam zaświadczenie o dokonanej wpłacie kaucji (z podaną wysokością kwoty) wydane przed 40 laty przez Administrację Domów Mieszkalnych. Czy takie zaświadczenie (...)

 • Zameldowanie a działalność gospodarcza

  Chcę założyć działalność gospodarczą w Warszawie, ale nie jestem tu zameldowana. Na jakiej podstawie pracownik urzędu gminy może odmówić przyjęcia wniosku?

 • Wymogi przy działalności gastronomicznej

  Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

 • Sprawozdanie finansowe sp.z o.o.

  Na jaką datę sporządza się oraz co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postawionej w stan likwidacji?

 • Wycofanie części wkładu włożonego do spółki

  Czy wspólnik spółki jawnej, za zgodą pozostałych wspólników może wycofać część włożonego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego?

 • Wnioskodawca o wpis do KRS

  We wniosku KRS-Z3 w części B Dane wnioskodawcy jest do wyboru pozycja "Inny wnioskodawca". Czy wspólnik może być tym "innym wnioskodawcą"? Jeśli tak, to podpisuje wniosek jako składający. Tymczasem art. 164 § 1 ksh mówi, że wnioski do KRS podpisuje zarząd spółki. Kto wobec tego ma ten (...)

 • Nabycie praw do domeny internetowej

  \"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak identyfikujący i jako adres pod którym internauci mogą odnaleźć serwis. Co powinienem w związku (...)

 • Wycena wartości akcji przy wykupie przymusowym

  Jaka jest procedura wyceny przez biegłego wartości akcji spółki akcyjnej podlegającej przymusowemu wykupowi? Czy dokonana wycena jest ostateczna, czy też można ją zaskarżyć jako zaniżoną? Jakie wymogi prawne trzeba spełnić aby ewentualnie zaskarżyć dokonaną wycenę wartości akcji?

 • Wymogi dla udzielania pożyczek w ramach firmy

  Prowadzę działalność gospodarczą (ubezpieczeniową), posiadam pewną kwotę, chciałbym udzielać pożyczek gotówkowych, czy trzeba to gdzieś zgłosić, czy może to być prowadzone poza działalnością gospodarczą?. Chciałbym to robić na wzór; pożyczka w wysokości np.: 500 PLN na 1 mc, (...)

 • Zezwolenie na działalność turystyczną

  Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność wymaga uzyskania koncesji jako działalność organizatora turystyki?

 • Objęcie stanowiska w zarządzie spółki zależnej

  Czy członek zarządu spółki akcyjnej może być członkiem rady nadzorczej spółki z o.o. zależnej?

 • Siedziba sp.z o.o.

  Jeśli sp. z o.o. wypowiada umowę najmu lokalu który to był jedyną siedziby firmy czy musi dołożyć starań i zawrzeć nową umowę wynajmu zachowując ciągłość czyli nie dopuścić do sytuacji braku "siedziby"?

 • Rejestracja pojazdów na spółkę jawną

  Czy po przekształceniu spółki cywilnej w jawn konieczne jest przerejestrowanie na jej rzecz samochodów zarejestrowanych dotychczas na właścicieli spółki cywilnej? Czy status spółki jawnej dopuszcza rejestracje na nią pojazdu czy w dalszym ciągu na osoby fizyczne - właścicieli?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 687 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

 • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu produktów rybołówstwa oraz standardów rynkowych dla tych produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich