Archiwum 24 Lipiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty a wyjazd dziecka za granicę

  Jestem 5 lat po rozwodzie płacę alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie. Córka moja nie korzysta z tych pieniędzy, ponieważ była żona wyszła ponownie za mąż w Niemczech (za Niemca) i tam zamieszkała wywożąc bez mojej zgody córkę. Alimenty, które płacę odbiera była teściowa i ona (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1196 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1195 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1194 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1193 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1192 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1191 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2003

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2003

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2003

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2003

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1186 z 2003

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

 • Dziennik Ustaw Poz. 1185 z 2003

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 549 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 547 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 546 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 545 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 542 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 541 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 540 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 539 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 538 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 537 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2003

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2003 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2003

  Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2003

  Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia kolejowego kolei Usedomer Baderbahn z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzona w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 519 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 518 z 2003

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 517 z 2003

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza

 • Monitor Polski Poz. 516 z 2003

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej

 • Monitor Polski Poz. 515 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2003 r. w 60. rocznicę śmierci Generała Władysława Sikorskiego

 • Monitor Polski Poz. 514 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Poz. 513 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

NA SKÓTY