Archiwum 15 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwrot wpłaconej zaliczki

  Czy wpłata zaliczki firmie na materiały budowlane podlega bezzwłocznemu zwrotowi w przypadku, gdy klient nie otrzymał zamawianych produktów. Czy zwrot zaliczki ulega przedawnieniu? Jeżeli tak, to po jakim okresie?

 • Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

  Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy na rzecz banku. Małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Czy taka umowa jest ważna i co grozi (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1563 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1562 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1561 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1560 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1559 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1558 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1556 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1555 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1554 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1553 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją

 • Dziennik Ustaw Poz. 1552 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1551 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymagań dotyczących działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji, a także terminów ich składania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1550 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1549 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

 • Monitor Polski Poz. 652 z 2003

  Komunikat Nr 9/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 651 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 650 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 649 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Monitor Polski Poz. 648 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 647 z 2003

  Umowa między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzona w Warszawie dnia 2 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 646 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanym w Brukseli dnia 15 maja 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 645 z 2003

  Poprawka Nr 1 podpisana w Rzymie dnia 16 maja 2002 r. do Porozumienia dotyczącego Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanego w Brukseli dnia 15 maja 2001 r., między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra Obrony Narodowej, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca udziału Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 644 z 2003

  Porozumienie między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministrem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisane w Brukseli dnia 15 maja 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 643 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-29-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 642 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-28-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 641 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-27-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 640 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. nr Z. 110-26-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. nr Z. 110-30-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 638 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr 111-38-03 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

 • Monitor Polski Poz. 637 z 2003

  Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w 64 rocznicę wybuchu II wojny światowej w sprawie szczególnego szacunku dla prawdy historycznej jako wartości budującej pokój w Europie

 • Monitor Polski Poz. 636 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej