e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Montaż krat w oknach

  Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względów bezpieczeństwa zamierzam zamontować w oknach okratowanie. Zatrudniam kilku pracowników i domyślam się, że kraty muszą spełniać wymogi BHP. Jakie są te wymogi? Czy fakt zamontowania krat muszę gdzieś zgłosić?

 • Opodatkowanie sprzedaży majątku spółki cywilnej

  Po śmierci wspólnika spółki cywilnej (dwóch wspólników), spółka ulega rozwiązaniu. Jak przedstawia się sytuacja prawna spadkobierców tzn. czy i jaka część majątku spółki wchodzi do masy spadkowej? Czy można (przed postępowaniem spadkowym) sprzedać środki trwałe, towar i jakie są (...)

 • Rękojmia a istniejące i nie wpisane służebności

  Firma kupiła grunt rolny od osoby fizycznej. Grunt został przekwalifikowany i przeznaczony pod inwestycję budowlaną. W akcie notarialnym zakupu gruntu znalazł się zapis, że zakupiony grunt jest wolny od innych praw. Tymczasem w trakcie realizacji projektu budowlanego okazało się, że jeden z (...)

 • Naruszenie przez pracownika przepisów BHP

  Czy pracownik może ponosić konsekwencje z tego powodu, że pracodawca dopuścił go do pracy bez okresowego badania lekarskiego oraz przeszkolenia BHP? Podczas rozprawy sądowej Sąd uznał, że nie ma zastosowania art. 83 i zarzucił mi obejście prawa (art.58 Kodeksu Cywilnego) Nadmieniam, że czytałem (...)

 • Domaganie się usunięcia słupa z nieruchomości

  Na działce budowlanej znajduje się słup tymczasowego przyłącza elektrycznego, który doprowadza energię na budowę do sąsiednich działek. Developer, który postawił słup na tej działce, uzyskał zgodę od poprzedniego właściciela działki. Pomimo ustnych i pisemnych wezwań do zlikwidowania (...)

 • Ustalenie danych osobowych strony umowy

  Jakiś czas temu zamówiłem sobie Internet u pewnej firmy w O. Przyszedłem tam do firmy, złożyłem zamówienie i po 2 dniach przyszło 2 panów którzy załączyli mi internet. Ci panowie mieli przy sobie umowę o założenie Internetu na 12 miesięcy. Na umowie miałem się tylko podpisać imieniem (...)

 • Agencja pracy tymczasowej a praca

  Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu obywateli polskich? Jakie są podstawy prawne pozytywnej lub negatywnej opinii?

 • Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

  Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku)? Jakie dokumenty i gdzie powinny zostać (...)

 • Zaświadczenie o spłacie długu przez poręczyciela

  Czy mam rozumieć, że zaświadczenie od komornika informujące o spłacie całkowitego zobowiązania (pożyczki) za pożyczkobiorcę przez poręczyciela jest wystarczającym dokumentem do uzyskania tytułu wykonawczego w celu odzyskania tych pieniędzy? Przypominam, że to zaświadczenie nie posiada (...)

 • Egzekucja należności z wyroku karnego

  Osoba fizyczna została oskarżona o czyn z art. 286 § 1 kk ponieważ działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła firmę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w ten sposób, że zakupiła urządzenie biurowe o wartości przeszło 5000 zł od w/w firmy, a następnie (...)

 • Miejsce płatności weksla

  Kontrahent zabezpieczył transakcje handlowe wekslem in blanco z deklaracją wekslową w której nie zostało określone miejsce płatności (jak i sposób zapłaty weksla). Dłużnik nadto ma siedzibę w innej miejscowości niż ja. Skoro w deklaracji wekslowej nie zostało wpisane jakie jest miejsce (...)

 • Częściowa zapłata sumy wekslowej

  Zawiadomiłem dłużnika wekslowego o wypełnieniu weksla in blanco (uzupełnieniu) na daną kwotę, odpowiadającą kwocie długu z niezapłaconych faktur i wyznaczyłem datę zapłaty weksla, postępując zgodnie z deklaracją wekslową podpisaną przez dłużnika. W międzyczasie dłużnik zapłacił (...)

 • Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

  Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? Co powinien uczynić burmistrz w takim wypadku, gdy upłynął rok i do rozwiązania umowy nie doszło? (...)

Artykuły i poradniki

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2661 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 2660 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2659 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2658 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2657 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 • Dziennik Ustaw Poz. 2656 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 2655 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2654 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 2653 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 2652 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2651 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 2650 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 2649 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Poz. 2648 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym

 • Dziennik Ustaw Poz. 2647 z 2004

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 2646 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 2645 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 91 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 82 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2004

  Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii. (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii