Archiwum 2 Grudzień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wspólnik będący cudzoziemcem

  Czy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być nie rezydent? Jaki adres trzeba wpisać do umowy spółki? Stały czy tymczasowy? Jakie dane trzeba podać w umowie?

 • Opodatkowanie VAT prowizji za załatwienie pracy

  Jaką stawką VAT winne być opodatkowane prowizje pobierane od osób wyjeżdżających do pracy za granicę do krajów Unii Europejskiej przez Agencję pośrednictwa pracy? Prowizje te pobierane są na pokrycie kosztów szkoleń, tłumaczeń, prowadzenia baz danych itp. Agencja posiada umowy z Agencjami (...)

 • Pozycja syndyka w postępowaniu upadłościowym

  Jestem oskarżony z art. 296 par. 1 KK. Proces ma rozpocząć się w niedalekiej przyszłości. Poszkodowany w tej sprawie (firma, w której byłem członkiem Zarządu) jest obecnie w upadłości. Zamierzenia syndyka idą w kierunku sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Hipotetycznie zakładając możliwe (...)

 • Zawieszenie postępowania na wniosek obu stron

  Czy możliwe jest złożenie wniosku obu stron o zawieszenie postępowania na okres dwóch lat w sprawie o unieważnienie małżeństwa? Pierwsza rozprawa jeszcze się nie odbyła.

 • Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

  Mieszkam w budynku w zabudowie szeregowej. Latem tego roku z frontu domu wymieniliśmy stare, skorodowane balustrady balkonowe na nowe. Sąsiad zawiadomił pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego, że wymiana została wykonana bez zgody (zawiadomienia) odpowiedniego organu. Inspektor Nadzoru wszczął (...)

 • Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

  Ustawa stwierdza, że obowiązek zapłaty podatku od darowizny obejmuje solidarnie darczyńcę i obdarowanego (nie jest to dosłowny cytat). 1 - Jednak, czy możliwe jest zapłacenie całości takiego podatku przez obdarowanego? 2 - Czy obdarowany może zapłacić całość takiego podatku (za siebie (...)

 • Stawka VAT przy zakupie hali produkcyjnej

  Jaki VAT obowiązuje przy zakupie (pod działalność gospodarczą): - wiaty tzn. hala produkcyjna na słupach bez fundamentów, - budynku socjalno-sanitarnego w surowym stanie, - placu utwardzonego?

 • Wystawienie faktury VAT na współwłaścicieli

  Jak poprawnie wystawić fakturę vat na dwóch kupujących nieruchomość oddzielnie prowadzących działalność gospodarczą na współwłasność, w skład którego wchodzą budynek hala i 0,6 h placu utwardzonego?

 • Podatnik PCC od umowy pożyczki

  Jeżeli matka da synowi pożyczkę w wysokości np. 50 000 zł. na 0% to czy musi ktoś ze stron zapłacić jakiś podatek od tej sumy? Czy trzeba to zgłaszać do urzędu skarbowego? Czy wystarczy złożona między sobą umowa i to wszystko? Oboje prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, (...)

 • Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

  Jak można uniknąć "odsiadki" jeżeli sąd ogłosi wyrok powyżej 2 lat dla skazanego po raz pierwszy? Wiem, że wyrok do dwóch lat można zawiesić ale czasami sądy dają złośliwie np. 2 lata i 2 miesiące. Ile z takiego wyroku trzeba odsiedzieć by starać się o przedterminowe zwolnienie?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

Artykuły i poradniki

 • Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

  Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. W stanie tym mogą ulec ograniczeniu pewne prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji. Kiedy może być wprowadzony stan klęski (...)

 • Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

  Zasadą jest, że orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa, w którym zostały wydane. Oczywiście od tej zasady przepisy prawne poszczególnych państw przewidują wyjątki. Zgodnie z prawem polskim skuteczność na (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce oznacza to, że dla praw jazdy wydanych między 1 stycznia 1984 a 30 kwietnia 1993 r. okres wymiany (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2572 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 2571 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 2570 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2569 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2004

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Poz. 873 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 872 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 września 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 871 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 870 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 869 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 868 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 867 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 866 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 865 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 864 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 863 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny

 • Monitor Polski Poz. 862 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-35-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 861 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-34-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 860 z 2004

  Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. do Rady Najwyższej Ukrainy

 • Monitor Polski Poz. 859 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wezwania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rady Ministrów do podwyższenia kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2004

  Decyzja BiH/5/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Decyzja BiH/4/2004 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1621) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. upoważniająca Niemcy do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Łotwy członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany deklaracji Wspólnoty Europejskiej w sprawie wykonywania kompetencji i prawa głosu przekazanego Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2004

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kazachstanu zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu, zmieniającej Umowę zawartą pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2066/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2065/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2064/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów pałasza czarnego przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2063/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dorsza przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2062/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2061/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2060/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich, dotyczących produktów rolnych, oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2059/2004 z dnia 4 października 2004 r. zmieniające decyzję Komisji nr 1469/2002/EWWiS w sprawie ograniczeń przywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu