Archiwum 31 Grudzień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

  Prezes Zarządu - zgodnie ze statutem Spółki - pełni swoje funkcje na podstawie powołania, na mocy którego wykonuje czynności kontrolno - zarządcze Spółki. W związku z pełnieniem funkcji przez Prezesa, Spółka ponosi następujące koszty: 1) wynagrodzenie, 2) koszty związane z eksploatacją (...)

 • Powody odmowy wypłaty odszkodowania

  Pewien ubezpieczyciel uznał, że samochód rozbity w wypadku (w 2002 roku) podlegał pod rozliczenie szkody jako szkody całkowitej i tutaj byliśmy zgodni. Towarzystwo nie wypłaciło 40000 zł na jaką był ubezpieczony samochód i zaniżyło kwotę wypłaty ponieważ uznało, że należy potrącić (...)

 • Skład akt osobowych pracownika

  Jakie dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia, informacje, itp.) powinny wchodzić w skład akt osobowych pracownika od 1.01.2005 r.?

 • Żądanie wydania ksero akt sprawy

  Czy mam prawo na mój koszt zażądać ksero dokumentów z rozprawy sądowej, czy sąd ma obowiązek tylko mi to umożliwić i ile to kosztuje?

 • Wezwanie lokatora do zapłaty zaległego czynszu

  Lokator ma już sprawę z trzyletniego wypowiedzenia. Teraz w grudniu wysłałem do niego pismo za potwierdzeniem odbioru wzywające go do opłacania odszkodowania w wysokości 1200 zł miesięcznie począwszy od miesiąca stycznia 2005 roku. Obecnie opłaca 340 zł tyle ile wynosił jego czynsz. Domyślam (...)

 • Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

  Kilka lat temu powiatowy organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W roku ubiegłym, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku strony w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organu powiatowego, organ wojewódzki jako organ (...)

 • Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku

  Jaka jest procedura związana z legalizacją samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez dokonania zgłoszenia)? Jaki przepis Prawa budowlanego będzie podstawą decyzji legalizującej samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Zawarcie umowy w języku obcym

  Czy z punktu widzenia ważności umowy i ewentualnej możliwości uchylenia się od skutków zawarcia umowy ma znaczenie okoliczność zawarcia tej umowy w języku obcym przez osobę nie posługującą się tym językiem obcym?

 • Zasady działania wspólnoty

  Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

 • Wymagania dla służby BHP

  Prowadzę firmę zajmującą się doradztwem w zakresie prawa pracy i bhp, świadczę te usługi pracodawcom na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie są to umowy zlecenia. Mam wykształcenie technika bhp. Nowe rozporządzenie w sprawie służby bhp z dnia 02.11.2004 Dz. U. Nr 246 poz.2468 wchodzące (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2869 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2868 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2867 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 2866 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2865 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2864 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2863 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Poz. 2862 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Poz. 2861 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2860 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

 • Dziennik Ustaw Poz. 2859 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2858 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2857 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2856 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Poz. 2855 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2854 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2853 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2852 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2851 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2850 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2849 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Poz. 2848 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2847 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2846 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

 • Dziennik Ustaw Poz. 2845 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 2844 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2843 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 959 z 2004

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 958 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich

 • Monitor Polski Poz. 957 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2005

 • Monitor Polski Poz. 956 z 2004

  Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 955 z 2004

  Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 954 z 2004

  Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Poz. 953 z 2004

  Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 952 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 951 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 950 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 949 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 948 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 945 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 940 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 939 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 938 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 937 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 936 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 935 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 934 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 933 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 932 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 931 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu im odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 930 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 929 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Poz. 928 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

 • Monitor Polski Poz. 927 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Poz. 926 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu

 • Monitor Polski Poz. 925 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2004 r. nr 113-33-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 924 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 923 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-13-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 922 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-12-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 921 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2004 r. nr 115-9-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 920 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2004 r. nr 115-8-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 919 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski Poz. 918 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2004

  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2004

  Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Decyzja 2239/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumień w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a, z jednej strony, Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Surinamu, Saint Christopher i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trinidadu i Tobago, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe oraz, z drugiej strony, Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego na okresy dostawy 2003/2004 i 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) nr 1, 3—5, międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) nr 1, 10, 12, 14, 16—19, 22, 27, 28, 31—41 i interpretacji przez Komitet ds. Interpretacji Standardów (SIC) nr 9, 22, 28—32 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  RozporzĄdzenie komisji (WE) NR 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR nr 32 oraz IFRIC 1 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  RozporzĄdzenie Komisji (WE) NR 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33 (1)