e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Luty 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedawnienie tytułu egzekucji

  Czy tytuł egzekucyjny u komornika może ulec przedawnieniu? Jeżeli tak, to po jakim czasie?

 • Uprawnienia pracownicza dla bezrobotnych

  Proszę o informację, czy czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do nabycia prawa do urlopu, stażu pracy, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat.

 • Nakaz wypłaty zaległego wynagrodzenia

  Czy inspektor PIP może nakazać, na podstawie pisemnego zawiadomienia złożonego do PIP przez pracownika, wypłatę zaległego wynagrodzenia wobec byłego pracownika. Byłemu pracownikowi dopóki pracował, zgadzało się wynagrodzenie, urlop zasiłki i inne należności i dopiero gdy się zwolnił (...)

 • Darowizna na rzecz małoletniego

  Czy darowizna dokonana na rzecz dziecka małoletniego (7lat) zabezpiecza majątek na wypadek obligatoryjnej możliwości utraty majątku wskutek odpowiedzialności cywilnej jednego z rodziców, będącego współwłaścicielem oraz członkiem zarządu spółki z o.o.

 • Uczestnik postępowania o stwierdzenie zasiedzenia

  Poza wnioskodawcą o zasiedzenie uczestnikiem postępowania powinien być dotychczasowy właściciel lub jego następca prawny gdy jest on nie znany sąd poszukuje ich poprzez ogłoszenie. Czy wnioskodawca za to płaci i jakie to mogą być koszty?

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytu

  Moje pytanie dotyczy przewłaszczenia samochodu przez bank. Klient nie spłacił kilku rat za samochód będący przedmiotem zastawu, przez co bank wysłał ekipę i zabrał samochód bez żadnego wyroku. Nie nastąpiło jednak przekazanie kluczyków ani dokumentów wozu. Klient chciał podpisać ugodę, (...)

 • Dochodzenie należności z czynszu

  Jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej (w sumie dziewięć lokali) będący także prezesem zarządu, na skutek odkupienia udziałów, dysponuje bezwzględną większością głosów. W jednym, z należących do niego lokali, mieszka nie płacący czynszu lokator. Czy ów właściciel może podjąć (...)

 • Wysokość nagrody jubileuszowej

  Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych.

 • Zajęcie ruchomości znajdujących się innych osób

  Dłużnik dowiedziawszy się, że wierzyciel złożył u komornika tytuł egzekucyjny (dot. nieruchomości i ruchomości) chcąc uniknąć zajęcia ruchomości tj. maszyn rolniczych, traktora i innych wartościowych rzeczy; przekazał je swojemu rodzeństwu i rodzicom prowadzącym odrębne gospodarstwa. (...)

 • Swobodna ocena dowodów w procesie karnym

  Ponad rok temu zostałem zatrzymany i przebywałem w areszcie 3 miesiące. Proces jeszcze nie został wszczęty. Wiem, że jestem niewinny i główny oskarżony też to wie. CBS zatrzymało mnie na podstawie jakiejś podsłuchanej rozmowy telefonicznej gdzie głos nie był mój. Do oskarżonego dzwoniłem (...)

 • Podział majątku wspólnego-wpis stosunkowy

  Jakie są koszty sądowe wniesienia i przeprowadzenia sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie? Majątek jest wart ok. 30 tys. zł.

 • Udzielenie pożyczki spółce przez inną spółkę

  Czy Spółka z o.o. może udzielić pożyczki innej spółce z o.o.? Jeżeli tak, to czy pożyczkodawca może żądać odsetek od udzielonego kapitału?

 • Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

  Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody za 30 lat pracy. Czy należy wypłacić mu różnicę pomiędzy nagrodą wyższą a niższą (czyli (...)

 • Roszczenie posiadacza o zwrot nakładów

  Do września 1988r. ponosiłem nakłady na remont i rozbudowę nieruchomości, nie mając do niej żadnego tytułu prawnego. We wrześniu 1999r. zostałem na mocy darowizny dopuszczony do współwłasności 1/2 nieruchomości. Czy nakłady, które ponosiłem przed darowizną mogę uważać za mój wkład (...)

 • Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

  Jestem właścicielem 3/4 mieszkania, 1/4 należy do Skarbu Państwa. Od dwóch lat próbuję wykupić od Skarbu Państwa pozostałą część, ale bezskutecznie. Starostwo nie może się zdecydować między sprzedażą a przetargiem. Jeżeli wniosę do sądu pozew o zniesienie współwłasności rzeczy (...)

 • Poinformowanie dłużnika o stanie egzekucji

  Jestem dłużnikiem kilku firm. Wpłacam systematycznie komornikowi określoną kwotę. Jak mam się dowiedzieć komu i ile zostało przekazane. Jak mogę i od kogo uzyskać tą informację, czy mam wystąpić do komornika czy do sądu. Jak powinienem sformułować pismo?

 • Powiadomienie najemcy o zajęciu rzeczy

  Czy wynajmujący powinien powiadomić najemcę o zamiarze dokonania zastawu? Czy najemca lub wynajmujący powinien spisać przy niezależnych świadkach zastawione przedmioty?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Monitor Polski Poz. 131 z 2004

  Komunikat Nr 2/2004 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 130 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 129 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 128 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Poz. 127 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 126 z 2004

  Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

 • Monitor Polski Poz. 125 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 124 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 118 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń