e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Luty 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

Artykuły i poradniki

  • Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

    Porada przedstawia zagadnienie pracy młodzieży w Unii Europejskiej, kwestię zakazu pracy dzieci oraz warunki pracy młodocianych na podstawie dyrektywy o ochronie młodzieży w miejscu pracy. Państwa Członkowskie powinny również zadbać o to, by praca młodocianych była ściśle uregulowana i (...)

  • Ogólne zasady zatrudnienia w Unii Europejskiej

    24 grudnia 2002 r. ustanowiono ujednoliconą wersję traktatu wprowadzającego Unię Europejską. W tym traktacie rozdział VIII, to rozdział dotyczący zatrudnienia. Traktat nakłada na Państwa Członkowskie i Wspólnotę obowiązek współpracy w kierunku rozwoju strategii zatrudnienia. (...)

  • Ochrona roszczeń pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy (wg dyrektyw UE)

    Dyrektywa zasadniczo jest skierowana na ochronę roszczeń pracowników, które to roszczenia wyniknęły z umów o pracę lub stosunków pracy przeciwko pracodawcom, którzy są w stanie niewypłacalności. Państwa Członkowskie są uprawnione do wykluczenia w drodze wyjątku roszczeń pewnych kategorii (...)

Interpretacje podatkowe