e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

  Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć zezwolenie na pracę dla pełnienia funkcii prezesa zarządu?

 • Właściwość sądu dla roszczeń gwarancyjnych

  Trzy lata po zakupie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym od dewelopera ujawniły się liczne wady techniczne. Łączny szacunek kosztów napraw to ok. 65 tys. złotych. Okres gwarancji właśnie mija, a deweloper nie odpowiada na pisma mojej wspólnoty mieszkaniowej. Czy najwłaściwszą drogą (...)

 • Płatny urlop zdrowotny a działalność gospodarcza

  Jestem nauczycielem i jednocześnie prowadzę działalnośc gospodarczą (sklep osiedlowy). Chciałbym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy na czas urlopu muszę zawiesić działalność gospodarczą?

 • Koszty na rzecz oskarżyciela posiłkowego

  Proszę o podanie zasad regulujących naliczania kosztów procesu na rzecz oskarżyciela prywatnego w zakresie kosztów dojazdu do sądu? Czy wystarczy podanie dla sądu kwoty dojazdu niekoniecznie najtańszym środkiem lokomocji? Czy koszty dojazdu nalicza sąd po apelacji i ponownym rozpatrzeniu w (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy również osoby prowadzącej księgi rachunkowe spółki z (...)

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową bez prawa wyjazdu. Wojewoda wydał postanowienie, w którym odmówił udzielenia zgody, zobowiązał cudzoziemca (...)

 • Sprzedaż nieruchomości obciążonej

  Co się dzieje ze służebnością gruntową w przypadku sprzedaży nieruchomości nią obciążonej i jakie przepisy to regulują?

 • Nadanie klauzuli wykonalności-właściwość sądu

  Czy sąd rejonowy może wydać klauzulę wykonalności dotyczącej wyroku wydanego przez sąd okręgowy, który zarządził wykonanie wyroku w ciągu jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia się, a dotyczył podziału majątku? Czy sąd nadający klauzulę wykonalności jest zobowiązany powiadomić (...)

 • Porzucenie pracy przez pracownika

  Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 marca 2004 r. przyszedł do pracy i oznajmił, iż chce ze mną rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (...)

 • Znamiona przestępstwa oszustwa

  Czy istnieją przesłanki wyłudzenia towaru w opisanym zdarzeniu: Na podstawie uzgodnień telefonicznych z naszym odbiorcą, dostarczyliśmy towar do uzgodnionego miejsca odbioru, którym była siedziba zaprzyjaźninej firmy. Odbiorca miał stamtąd zabrać towar wraz z fakturą (kopia i oryginał) (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r. sygn. akt K 12/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 443 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 442 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności podejmowanych przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 441 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki

 • Dziennik Ustaw Poz. 440 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw Poz. 439 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 438 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości