Archiwum 23 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Terminy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

  Otrzymałem od syndyka spółki z o.o. w upadłości (utworzonej na mieniu komunalnym) wezwanie (powołujące się na art. 476 kodeksu cywilnego) do uiszczenia kwoty 500 zł z tytułu objęcia udziałów w tej spółce. Faktycznie gdy jeszcze pracowałem w tej spółce pracownicy obejmowali nowe udziały (...)

 • Zakup mieszkania za środki pochodzące z darowizny

  Czy fakt, że mieszkanie kupowane przez jednego z małżonków za pieniądze pochodzące z darowizny, ma być odnotowany w akcie notarialnym? Jaki zapis dokumentuje, że mieszkanie stanowi majątek odrębny jednego z małżonków?

 • Powołanie do wojska w trakcie studiów

  Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby?

 • Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

  23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku służba (zgodnie z ustawą "...do 31 grudnia roku w którym kończy 28 lat jest się przenoszonym (...)

 • Koszty postępowania rozwodowego

  Czy w sprawie rozwodowej z orzekaniem winy jest możliwe rozłożenie kosztów sprawy na obie strony (przy założeniu, że strona niewinna rozpadu wyraża na to zgodę)?

 • Odmowa udzielenia urlopu

  Czy pracodawca może wstrzymać na pewien czas udzielanie urlopów wypoczynkowych? Jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach? Czy powinien wówczas podać przyczynę takiej decyzji?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

 • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 448 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 447 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów