e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dobudowa komina

  W związku z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zaszła potrzeba wykonania nowego komina, który zlokalizowany będzie na zewnątrz budynku bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie. Komin ten będzie odprowadzał spaliny z pieca olejowego do ogrzania mieszkania. Budowa komina (...)

 • Zniesienie współwłasności-domaganie się czynszu

  27 lutego br Sąd Rejonowy wydał postanowienie dotyczące podziału kamienicy, na skutek którego otrzymałem 5 mieszkań. Na początku kwietnia zwróciłem się do drugiego współwłaściciela, który przed 27 lutym br zarządzał i zbierał czynsz z całej kamienicy, aby przekazał mi czynsz z moich (...)

 • Dział spadku - zniesienie współwłasności

  Ma się odbyć sprawa spadkowa. Ja nie będę na sprawie, ale jestem jednym ze spadkobierców. Mieszkanie tj. ten spadek jest częścią tzn. 1/4 kamienicy, którą zostawił mój dziadek - swoim dzieciom tj. czworgu, z których jedną była moja mama, która teraz zmarła, nie zostawiając testamentu; (...)

 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu rozwodowym

  Złożyłem pozew rozwodowy w Sądzie. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę pojednawczą, ale nie przesłał mi odpowiedzi strony pozwanej na mój pozew. Czy mogę uzyskać od Sądu tą odpowiedź? W jaki sposób?

 • Skutki intercyzy

  Wraz z mężem podjęliśmy decyzję o zniesienie wspólnoty majątkowej, mamy podpisaną intercyzę. W trakcie wspólnoty małżeńskiej miałam założone osobiste konto bankowe, na które po podpisaniu intercyzy wpłynęły pieniądze. W związku z tym czy mogę obawiać się, że mąż będzie rościł (...)

 • Rozprawa pojednawcza w sprawie rozwodowej

  Za niedługo mam wyznaczoną pierwszą rozprawę pojednawczą w sprawie rozwodowej. Na czym polega ta rozprawa? Jakie tematy są tam poruszane? Kto w niej uczestniczy oprócz powoda i pozwanej?

 • Zasiedzenie własności nieruchomości w złej wierze

  Rodzice nabyli działkę ponad 30 lat temu. Działka była nabyta w złej wierze, wszystkie rachunki i podatki były na tatę. W 1991 r tata zmarł i po śmierci wszystkie opłaty związane z działką płaciła mama. Czy w tej sytuacji można dokonać zasiedzenia na mamę czy konieczna jest sprawa spadkowa (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dziennik Ustaw Poz. 800 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 798 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 796 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 791 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie środków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierających dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego