e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Uprawnienia współwłaściciela

  Rodzice wykupili mieszkanie na własność i jako współwłaściciela w akcie notarialnym wpisali swojego nieletniego syna. Obecnie jest on dorosły. Czy ma on prawo decydować o ty, co się z tym mieszkaniem stanie? Czy rodzice mogą bez jego zgody przepisać mieszkanie na kogoś innego? Czy ma on (...)

 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

  Czy proces przekształcenia spółki jawnej w z o.o. musi być prowadzony przez radcę prawnego czy przedsiębiorca może to zrobić we własnym zakresie? Czy zrobienie tego we własnym zakresie w ogóle ma sens? Jaki jest zakres przygotowań i procesu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne udokumentowane podpisem i nr. jakiegoś dokumentu?

 • Wniosek o zasiedzenie w złej wierze

  Działka została nabyta 35 lat temu na podstawie nieformalnej umowy kupna na ojca (czyli w złej wierze), czy po śmierci ojca mama ma prawo złozyć wniosek o zasiedzenie na siebie?

 • Zasiedzenie a pozwolenie na budowę

  Działka, której właścicielem jest moja mama, została nabyta 35 lat temu na podstawie nieformalnej umowy kupna. Czy prawo budowlane określa możliwość nadbudówki domu z jednoczesną adaptacją strychu na cele mieszkalne przy takiej formie nabycia działki?

 • Zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego

  Według jakich zasad wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby pracownika naukowego jednostki badawczo-rozwojowej podległej MGPiPS? Sprawa dotyczy roku 2002. Przebywałam wtedy na półrocznym chorobowym. Z umowy o pracę wynika, że moje wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, wysługi lat i (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Nowelizacja prawa budowlanego

  Sejm w dniu 12 marca 2003 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane i przekazał ustawę Prezydentowi do podpisu. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 836 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny

 • Dziennik Ustaw Poz. 835 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 831 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

 • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 821 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Poz. 820 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Poz. 819 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 818 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 817 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 816 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w zwiazku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 815 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 814 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 813 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań

 • Dziennik Ustaw Poz. 812 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 809 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 808 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 807 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 806 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 805 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 804 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 803 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 802 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru