e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin do zwolnienia policjanta ze służby

  Art. 41 ust. 3 ustawy o Policji wskazuje, iż policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. Jeżeli policjant złożył pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze służby nie wskazując terminu, w jakim zwolnienie ma nastąpić, (...)

 • Związanie przedłożoną ofertą handlową

  Podwykonawca określonych robót budowlanych zamówił u nas taki nietypowy produkt. Wartość zamówienia wynosiła ok. 200 tys PLN. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone faksem, z prośbą o akceptację warunków realizacji. Klient zaakceptował wszystkie warunki poza opcją płatności w której (...)

 • Przedawnienie należności telefonicznych

  W maju 1999 r. została podpisana umowa między spółką cywilną, a operatorem telefonii cyfrowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy). Rachunki w 1999 r. za 2 miesiące nie zostały zapłacone. Telefon został wyłączony w lipcu 1999 r. Od września 1999 r. spółka już nie (...)

 • Pełnomocnictwo na zebraniu członków WM

  Jako pracownik firmy będącej Zarzadcą Wspólnoty Mieszkaniowej, otrzymałam trzy pełnomocnictwa od członków wspólnoty nie mogących przyjść na zebranie. Na zebraniu jeden z członków wspólnoty podważył ważność tych pełnomocnictw argumetując, że w głosowaniach nie będę obiektywna. (...)

 • Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

  Od września ubiegłego roku mam założone stałe łącze internetowe SDI. Do tej pory, pomimo zgłaszania na "błękitną linię", nie otrzymuję rachunków za tę usługę. Moje pytanie dotyczy tego, czy TP S.A. może po upływie pół roku przesłać rachunek za cały ten okres. Rachunek będzie (...)

 • Rezygnacja z zarządzania wspólnotą

  Jestem Zarządcą. Na zebraniu Wspólnoty zrezygnowałam z zarządzania Wspólnotą. Zgodnie z umową o administrowanie mam obowiązek zarządzania tą wspólnotą do czerwca 2004 roku. Jakie mam obowiązki, a jakie przywileje w okresie wypowiedzenia?

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2004

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004

 • Monitor Polski Poz. 285 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 283 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 282 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 281 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 280 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i w Sądzie Okręgowym w Krośnie

 • Monitor Polski Poz. 279 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 278 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Poz. 277 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 276 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 275 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 274 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 273 z 2004

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2004

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2004

  Porozumienie z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Zasieki - Forst do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2004

  Porozumienie z dnia 24 września 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Zasieki - Forst do załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-11-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-10-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-9-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 260 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-8-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-7-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 257 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. Nr Z. 110-7-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 256 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. Nr Z. 110-6-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 255 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej