Archiwum 31 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Warunki zasiedzenia nieruchomości

  Czy można zasiedzieć tylko część nieruchomości gruntowej np. w \"granicach\" ogrodzenia obejmującego moją nieruchomość oraz części nieruchomości przyległych (w takim stanie nabyłem użytkowanie wieczyste z ogrodzeniem obejmującym części z bezpośrednio sąsiadujących nieruchomości). (...)

 • Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

  Zarządcy dróg (np. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu), aby uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzenia pojazdów w wyniku najechania np. na dziurę w jezdni, wystawiają znak drogowy np. A30 ostrzegający o niebezpieczeństwie. Nie byłoby nic kontrowersyjnego, gdyby ustawienie (...)

 • Zakup samochodu za granicą

  Firma zakupuje za granicą samochód osobowy: 1. od osoby fizycznej, 2. od podatnika "VAT unia" (posiadającego NIP unijny) wg "FV marża". Czy prawidłowa jest sprzedaż na podstawie "FV marża" traktując jako cenę nabycia wartość z faktury zakupu + akcyza? Czy taki import obciążony jest VAT-em (...)

 • Opodatkowanie odsetek

  Czy w 2004 r naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności jest obowiązkowe i czy należy je wliczyć do przychodu mimo, że nie zostały zapłacone czy też w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że odsetki są przychodem w momencie ich zapłaty?

 • Kwota zwolniona z podatku od darowizn

  Jaka jest górna granica darowizny pieniężnej dla dziecka od rodziców i krewnych? Darowizna ma być przeznaczona na zakup mieszkania.

 • Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

  Po studiach wyjechałam do Londynu. Pracuję tam już półtora roku. Chcę wrócić do kraju i kupić małe mieszkanie. Jak mam udowodnić w urzędzie skarbowym, że zarobiłam tam pieniądze skoro pracuję tam częściowo legalnie, a częściowo na czarno?

 • Definicja samoistnego posiadania

  Co to jest posiadanie samoistne nieruchomości? Moja Babcia była współwłaścicielką nieruchomości i zbierała czynsze od lokatorów, dokonywała napraw koniecznych, opłacała podatki itd. Czy posiadała ta nieruchomość samoistnie czy nie? A mi przed śmiercią przepisała swój udział i ja (...)

 • Dom na działce należącej do jednego z małżonków

  W jakim akcie prawnym (tzn. kodeks , artykuł) jest określone, że budynek mieszkalny zbudowany wspólnie w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej na nieruchomości, która jest własnością jednego ze współmałżonków, nie jest majątkiem wspólnym małżonków, lecz własnością (...)

 • Podstawy naliczania odsetek karnych

  Czy bank miał prawo naliczać mi odsetki ustawowe i karne w trakcie trwania umowy kredytowej, czy mógł to zrobić kiedy zakończył się okres kredytu? W paragrafie 1 umowy kredytowej zostało zapisane: Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w „Regulaminie działalności kredytowej (...)

 • Szkoda wyrządzona przez kota

  Wracałyśmy z córką z przedszkola do domu. Już na naszym podwórku, córka zauważyła swoją ulubioną lalkę "przytulanej" (tzw. "szmaciankę") pod krzakiem. Leżał na niej kot sąsiadów - niedawno przygarnięty "dachowiec". Córka już chciała podbiec po swój skarb, ale jakoś odruchowo (ze (...)

 • Wyjawienie majątku dłużnika

  Czy przy sądowym wyjawieniu majątku (art. 913 par 2 kpc), wierzyciel może żądać od dłużnika wyjawienia majątku byłego (np. sprzed 3 lat) i czy majątek małoletnich dzieci (bez możliwości rozporządzania nim przez dłużnika) zalicza się do majątku dłużnika?

 • Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

  Zawarłem na piśmie umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązał się do comiesięcznej wypłaty odszkodowania w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymywanego przeze mnie przed ustaniem stosunku pracy. Rozwiązaliśmy z pracodawcą (...)

 • Dziedziczenie oszczędności z konta bankowego

  Czy oszczędności na koncie bankowym mogą być oznaczone w testamencie jako spadek i czy bank nie będzie czynił spadkobiercom trudności przy ich odzyskaniu?

Zmiany w Prawie • Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie (...)

 • Mamy swobodę gospodarczą!

  Długo oczekiwana przez wszystkich przedsiębiorców ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r. Ustawa (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1300 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1299 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 2004

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1290 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1289 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1284 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1280 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1279 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży

 • Dziennik Ustaw Poz. 1278 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1277 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadających akredytację

 • Dziennik Ustaw Poz. 1276 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1275 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1274 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1273 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1272 z 2004

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1271 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1270 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

 • Dziennik Ustaw Poz. 1269 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

 • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych

NA SKÓTY