Archiwum 15 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klauzula wekslowa nie na zlecenie

  Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

 • Rozliczanie nadgodzin

  Oddziały handlowe firmy mają następujący czas pracy: poniedziałek - piątek 8 godzin, soboty 4 godziny. Po przepracowaniu 2 sobót pracownicy mają więc prawo do 1 dnia wolnego. Kto decyduje w jakiej formie rozlicza pracownikowi nadgodziny, pracodawca czy pracownik? Czy jeśli pracownik prosi o (...)

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Nadanie numeru VAT UE stowarzyszeniu

  Czy Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT musi zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym o nadanie numeru VAT UE. Chciałbym nadmienić, że Stowarzyszenie reemituje programy nadawców zagranicznych, za które płacimy w walucie (dolar amerykański). (...)

 • Nieprawidłowy adres na fakturze

  Otrzymuję, co miesiąc faktury za usługi telekomunikacyjne ze złym adresem (innym niż został podany w umowie na świadczenie tych usług) - od kogo - chyba nie muszę pisać. Czy w związku z tym mogę nie płacić za te usługi? Czy prawidłowo zaliczam brutto wartość tych usług do kosztów, (...)

 • Deklaracja o dochodach do TBS

  Posiadam spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, które w części było finansowane poprzez kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Aby móc kupić takie mieszkanie musiałam spełnić dwa warunki: moje dochody nie mogły przekraczać więcej niż o 20% 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)

 • Konsekwencje nie zgłoszenia dodatkowego biura

  Czy firma ponosi jakiekolwiek konsekwencje prawne, czy finansowe, jeżeli posiada dodatkowy lokal biurowy, który nie jest wpisany do umowy spółki oraz zgłoszony do KRS, a prowadzi się w nim działalność?

 • Wzruszenie prawomocnego nakazu

  Czy istnieje możliwość wzruszenia prawomocnego nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, przy założeniu, że dłużnik dysponuje fakturą korygującą fakturę, z której wierzyciel wywodził swe roszczenia?

 • Żądanie zwrotu weksla

  Weksel in blanco. Czy złożenie powództwa o wydanie weksla (odpadła przyczyna zatrzymania weksla), blokuje możliwość odsprzedaży niniejszego weksla?

 • Egzekucja z zasiłku z pomocy społecznej

  Czy w myśl obowiązujących przepisów (znowelizowana ustawa o pomocy społecznej) komornik może zająć wierzytelność (zadłużenie alimentacyjne) z zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodek pomocy społecznej? Zasiłek ten stanowi jedyny dochód dłużnika. Jeżeli tak, to do jakiej wysokości? (...)

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć istniejącą ochronę, jak przejść z tym wyrobem na wzór przemysłowy?

 • Używanie obcej nazwy produktu

  Czy używanie nazwy "type Gabriela Sabatini" na perfumach własnej produkcji (podobnych zapachowo do oryginalnych) jest zgodne z prawem?

 • Używanie takiej samej nazwy firmy

  Wraz żoną założyłem spółkę z o.o. o określonej nazwie. Chciałbym zaznaczyć, że sama nazwa, jak i jej sposób napisania miał służyć jako logo naszej spółki. Dwa tygodnie temu, na ulicy swojego miasta zauważyłem Biuro Podróży o identycznej nazwie oraz identycznym sposobie jej napisania. (...)

Zmiany w Prawie • Nowa ustawa Prawo własności przemysłowej

  Ustawa Prawo własności przemysłowej weszła w życie tego samego dnia co inna ustawa, mianowicie o rzecznikach patentowych.Głównym celem ustawy Prawo własności przemysłowej (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1453 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1451 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

 • Dziennik Ustaw Poz. 1450 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1449 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1448 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1447 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1446 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1445 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1444 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1443 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1442 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1441 z 2004

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Poz. 1440 z 2004

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Monitor Polski Poz. 469 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 468 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 467 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu

 • Monitor Polski Poz. 466 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004

 • Monitor Polski Poz. 452 z 2004

  Komunikat Nr 6/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 451 z 2004

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Poz. 449 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 447 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 445 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 444 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 442 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 441 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 440 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 439 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 438 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 437 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-21-2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 436 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-20-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 435 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-19-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 434 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-18-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 433 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-17-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 432 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-16-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 431 z 2004

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie polityki karnej w Polsce

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY