e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Współwłasność a wypowiedzenie umowy najmu

  3 lata temu dałem jednemu z lokatorów wypowiedzenie umowy z 3 letnim okresem. Wtedy byłem współwłaścicielem do 1/36 kamienicy. Od lipca tego roku mam notarialne upoważnienia od współwłaściciela 2/3, drugiego do 1/36 i następnego do 1/18. Nie mam upoważnień od współwłaściciela do 1/9 (...)

 • Żądanie odsetek w pozwie o wypłatę dywidendy

  Czy wnosząc pozew o zapłatę dywidendy mogę domagać się odsetek?

 • Kwestionowanie sporządzonej opinii przez biegłego

  Prokuratura ma opinie biegłych z dziedziny fonoskopii, która stwierdza, że głos zarejestrowany jest moim głosem. Wiem że to nieprawda ponieważ nigdy nie posiadałem takiego telefonu. Chcę powołać swojego biegłego - naukowca w tej dziedzinie by obalić błędną opinię, ale prokurator zapowiedział (...)

 • Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu lokalu

  Firma wynajmuje lokal od innego podmiotu gospodarczego z przeznaczeniem na sklep. Firma zalega czasami z zapłatą czynszu, niemniej nigdy nie jest to więcej niż 10-14 dni. Od jakiegoś czasu jednak zdarzało się, że właściciel lokalu blokował wejście do lokalu, np. zamykając drzwi na zamek, (...)

 • Koszty postępowania komorniczego po umorzeniu

  Bank nakazał egzekucję komorniczą kwoty 5000 zł. Po kilku dniach wysłał zawieszenie sprawy, a po 5 miesiącach nakazał umorzenie sprawy. Komornik mimo wszystko prowadził egzekucję, pobrał pieniądze i część z nich pozostawił sobie jako koszty. W obecnej chwili, po 2 miesiącach od umorzenia (...)

 • Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

  Prowadzę portal o charakterze informacyjnym, znajdują się tam różnego rodzaju informacje o usługach, produktach itp. Często informacje takie są \"zobrazowane\" poprzez logo usługodawcy czy też producenta. Czy mogę umieszczać takie logo bez zgody właściciela czy tez muszę od niego otrzymać (...)

 • Zwrot zatrzymanych rzeczy

  Prokuratura zatrzymała w trakcie przeszukania w moim domu sześć tomów (format A-4 gruby skoroszyt) mojej kopiowanej przeze mnie z internetu korespondencji z moim konkubentem, jako dowód w sprawie. W trakcie przesłuchania zapytałam pani prokurator, czy i jak mogę odzyskać ten materiał, gdyż (...)

 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  W wyroku sądu zabezpieczającego na czas sprawy rozwodowej widzenia z moim dzieckiem, żona zobowiązana została do trzech spotkań w tygodniu ze mną i z dzieckiem. Po tygodniu żona wyjechała na dwa tygodnie na wakacje ok. 50 km. od miasta. Dojeżdżałem tam, aby móc spotkać się z córką. Następne (...)

 • Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

  Czy obciążenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej hipoteką wymaga zgody tej osoby sporządzonej na piśmie czy też w postaci aktu notarialnego?

 • Branie udziału w czynnościach śledztwa

  Czy i w jakich okolicznościach osoba nie będąca pracownikiem policji może brać udział w czynnościach śledczych, np. przesłuchaniach świadków? Nadmieniam, że osoba ta ma pełnić funkcję oskarżyciela posiłkowego w procesie o morderstwo i jest osobą poszkodowaną.

Artykuły i poradniki

 • Termin odliczenia podatku VAT

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z tym, iż obecne przepisy ustawy VAT w odmienny sposób regulują tą kwestię, warto przepisy te przybliżyć (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1761 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2004 r. sygn. akt SK 8/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1760 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1759 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1758 z 2004

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1757 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta

 • Dziennik Ustaw Poz. 1756 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1755 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1754 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1753 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1752 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1750 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1749 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1748 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1747 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1746 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

 • Monitor Polski Poz. 578 z 2004

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 577 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 576 z 2004

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Poz. 575 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 574 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 573 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 572 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 571 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów

 • Monitor Polski Poz. 570 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 569 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 568 z 2004

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 567 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 566 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 565 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 564 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Poz. 563 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego w Republice Greckiej

 • Monitor Polski Poz. 562 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-30-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 561 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-29-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 560 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-28-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 559 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr 113-28-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-27-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 557 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-26-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 556 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-25-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 555 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-24-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu