e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Znamiona przestępstwa gróźb karalnych

  Czy wielokrotne bezpodstawne grożenie przez internet (na forum dyskusyjnym) więzieniem jest groźbą karalną? Czy policja może odmówić przyjęcia zgłoszenia takich działań jako groźby karalnej? Jak spowodować, aby odnaleziono autora takich tekstów i kto to powinien zrobić?

 • Odliczenie VAT-u na części zamienne

  Czy od wydatków na części zamienne, wyposażenie dodatkowe i usługi (np. myjnia, przegląd) dotyczące samochodów osobowych (w/g ustawy o VAT) można odliczać podatek VAT? Samochody zostały zakupione w 2003 r. i znajdują się w ewidencji środków trwałych. O ile wiem, to ustawa o VAT zabrania (...)

 • Dokumenty składane przy rejestracji spółki

  Czy rejestrując po raz pierwszy spółkę z o.o. w KRS trzeba składać wraz w wnioskiem o rejestrację "dokument o powołaniu członków organów spółki" w przypadku gdy w umowie spółki jest już wskazany pierwszy skład zarządu spółki? Nie wiem również po co składać "oświadczenie zarządu (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

  Czy rodzice zajmujący mieszkanie komunalne mogą zostawić je synowi, jeśli wyprowadzą się np. do nowowybudowanego domu? Jakich czynności należałoby dokonać, aby można było to zrobić i syn mógł zostać głównym najemcą tego mieszkania?

 • Wykupienie mieszkania z WAM

  W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać dość wysokie składki na fundusz remontowy. Ze zgromadzonych funduszy w budynku została wymieniona instalacja gazowa i wodna, (...)

 • Zasiedzenie mieszkania spółdzielczego

  Czy możliwe jest zasiedzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w domu jednorodzinnym przez władającego lokalem jednego z kilku spadkobierców? Formalne warunki zasiedzenia (dłużej niż 30 lat, oraz faktyczne i nieprzerwane władanie lokalem) są spełnione. Jak wygląda w tym przypadku (...)

 • Rozłożenie należności na raty a przedawnienie

  Pan X otrzymał list od operatora telekomunikacyjnego z informacją, że jeżeli w terminie 2 tygodni nie spłaci długu z nieopłaconych rachunków to operator sprzeda dług firmie windykacyjnej. Pan X na list nie odpowiedział, nie złożył sprzeciwu. Czy można traktować milczenie Pana X, czyli (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1871 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1870 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1869 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1868 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1867 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1866 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1865 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1864 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1863 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1862 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1861 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1860 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1859 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1858 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1857 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1856 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1855 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw