e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnienie wspólników spółki jawnej w spółce

  W skład spółki jawnej wchodzi 3 wspólników, a zapis w KRS mówi, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu spółki wymaga współdziałania wszystkich wspólników łącznie. Jaka jest w świetle takiego zapisu w KRS oraz (...)

 • Sprawy ze stosunków spółki jawnej

  Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną. Wspólnik na mocy uchwały wspólników został jednoosobowo prezesem spółki. Ja miałem się powstrzymywać od bierzącego zarządzania spółką. Spółka od kiedy zarządza nią wspólnik jednoosobowo przynosi straty, a nadto wspólnik wykorzystując stanowisko (...)

 • Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

  Wójt gminy ustanowił hipotekę na nieruchomości dłużnika, który był wieczystym użytkownikiem gruntu gminy, a następnie przejął ją za zobowiązania wobec gminy za kwotę równą wartości naniesień (20 tys.) i prawa wieczystego użytkowania gruntu (25 tys.zł). Czy takie działanie jest prawidłowe, (...)

 • Kwestionowanie poczytalności świadka

  Czy jest możliwość skierowania świadka na badania psychiatryczne? Kto może wystąpić do Sądu lub prokuratury z takim wnioskiem jeśli istnieją uzasadnione przesłanki co do zaburzeń psychicznych oraz dowody świadczące o sterowaniu śledztwem poprzez szerzenie nieprawdziwych informacji, manii (...)

 • Zakup wspólnego mieszkania - majątek odrębny

  Jesteśmy małżeństwem, do tej pory zamieszkiwaliśmy w mieszkaniu kupionym przeze mnie przed ślubem, czyli jak myślę stanowiącym moją własność odrębną. Planuję sprzedaż tego mieszkania i zakup większego. Czy to nowe mieszkanie będzie już naszą wspólną własnością, skoro pieniądze (...)

 • Zniesienie współwłasności konkubentów

  Mieszkałam z mężczyzną przez 15 lat w konkubinacie. Miałam wcześniej swoje mieszkanie które sprzedałam i dołożyłam do wspólnego domu. Nie mam na to pokwitowania, tylko jego podpis na kartce papieru, że pożyczyłam mu te pieniądze - nie notarialnie. Teraz się okazało, że on przyprowadził (...)

 • Zwolnienie od świadczenia pracy

  Jestem w siódmym miesiącu ciąży. Mam zwolnienie lekarskie do końca trwania ciąży. Czy mój konkubent może uzyskać opiekę nade mną? Ma stałą pracę od kilku lat. Jeśli tak - jak długo może trwać ta opieka? Czy po porodzie należą się jakieś ustawowe dni wolne od pracy dla mojego partnera?

 • Dopuszczenie do współposiadania

  Mam zapisany notarialnie udział w nieruchomości (pół domu i pół działki). Druga strona (współwłaściciel) te prawa kwestionuje i nie chce mnie dopuścić do nieruchomości. Ja najchętniej bym ją sprzedał i uzyskana kwotę podzielił ją na pół. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw (...)

 • Zaciągnięcie kredytu bez zgody męża

  Czy mogę zaciągnąć kredyt bankowy bez zgody współmałżonki (mamy wspólność majątkową), lecz zabezpieczeniem byłaby nieruchomość, która wchodzi do mojego odrębnego majątku?

 • Odpowiedzialność właściciela pojazdu czy kierowcy

  Pożyczyłem samochód koledze, zawarłem z nim umowę na użyczenie pojazdu. W jednym z punktów umowy było postanowienie, że nie można pożyczać pojazdu osobom trzecim. Kolega jednak pożyczył pojazd osobie trzeciej, nie znanej mi, bez mojej zgody. Osoba ta nie posiadała uprawnień do prowadzenia (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1885 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1884 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1883 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1882 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1881 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1880 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów