Archiwum 4 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klasyfikacja gruntów w celach podatkowych

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która niezależnie od dotychczasowej działalności zakupiła nieruchomości (budynki) na gruntach zakwalifikowanych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe jest zobligowana do płacenia podatku od nieruchomości "w stawkach" (...)

 • Sprzedaż samochodu firmowego po amortyzacji

  Czy jako firma mogę sprzedać samochód rok 2001 w cenie jaką zapłaciłam Towarzystu Leasingowemu, czyli cena wykupu, np. 3600 zł pomniejszona o kwotę amortyzacji czyli o 950 zł? Czy urząd skarbowy może to zakwestionować mówiąc, że zaniżyłam swój przychód i czy osoba fizyczna kupując (...)

 • Umowy trójstronne

  Firma A jest inwestorem, podpisuje umowę na wykonanie robót z wykonawcą - firmą B. Firma B zleca prace podwykonawcy - firmie C. Po zakończeniu robót firma B zwleka z zapłatą firmie C. Czy można w drodze trójstronnego porozumienia doprowadzić do sytuacji, żeby płatność odbyła się bezpośrednio (...)

 • Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

  Mój narzeczony posiada działkę budowlaną. Przed zawarciem związku małżeńskiego chce podpisać intercyzę w której chce zaznaczyć swoją wyłączną własność do działki. Ślub planujemy we wrześniu i w niedługim czasie po tym fakcie mamy zamiar na wspomnianej działce wybudować dom ze (...)

Artykuły i poradniki

 • Dla kogo renta strukturalna?

  Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Zmiany w Prawie • Koniec działania systemu argentyńskiego

  Od 3 sierpnia 2004 r. obowiązują już przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. (...)

 • Zmiany w systemie oświaty

  3 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta została opublikowana w Dz. U. Nr 162, poz. 1690.Już założeniem projektu było przekazanie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1806 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1805 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1804 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1803 z 2004

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1802 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1801 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem