e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Styczeń 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zasady ustalania wysokości delegacji za podróż

  Zatrudniam kierowcę w mojej firmie. Chcę go wysyłać na trasie z Łodzi do Holandii i z powrotem, aby przewoził ludzi. Będę wystawiał mu delegację na czas wyjazdu (na kilka dni). Delegacja będzie kosztem w mojej firmie. W tej delegacji mojemu pracownikowi policzę 42 euro dietę za dobę (zgodnie (...)

 • Podatek rolny czy podatek od nieruchomości

  Firma dzierżawi grunt od osoby fizycznej (zwykła umowa), na którym znajduje się wybudowana przez firmę ponad 20 lat temu studnia głębinowa będąca własnością firmy. Firma płaci rolnikowi czynsz za dzierżawę gruntu. Kto i jaki podatek powinien płacić od tego gruntu: osoba fizyczna - podatek (...)

 • Ocena dowodów przez sąd

  Czy wyjęte pisma z kopert (wezwania do zapłaty), nie odebrane przez właścicila lokalu w określonym terminie z urzędu pocztowego, mogą być dowodami w postępowaniu upominawczym?

 • Obowiązek zawarcia umowy na czas nieokreślony

  Za którym razem pracodawca ma obowiązek podpisania umowy na czas nieokreślony jeśli jestem nauczycielem mianowanym, a awans zawodowy robiłem w innej szkole oraz jeżeli pracuję w tej samej szkole i dyrektor podpisał już ze mną 2 umowy o pracę na czas określony?

 • Skuteczność wypowiedzenia najmu lokalu

  Została podpisana umowa najmu lokalu na czas określony 5 lat, najemca płaci czynsz regularnie oraz spełnia wszystkie inne postanowienia umowy. Dodatkowo strony zawarły w umowie klauzulę, iż nie można rozwiązać umowy wcześniej niż przed datą zakończenia umowy. Czy jeśli wynajmujący napisze (...)

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

  W przypadku zawierania umowy z dostawcą zagranicznym jaki język kontraktu obowiązuje? Jak ustala się właściwość sądu, na ile polski partner handlowy ma prawo wyboru w zakresie stosowania prawa określonego kraju w odniesieniu do umowy? Czy umowa musi być dla potrzeb polskich organów kontrolnych (...)

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność gospodarczą) nabywa znów towary z odroczonym terminem płatności i nie płaci za nie pomimo upływu (...)

 • Właściwość miejscowa dla dochodzenia praw z weksla

  Jednym pozwem chcę dochodzić zapłaty weksla solidarnie od wystawcy weksla i poręczyciela. Kwota należności głównej z weksla wynosi 290.000,-zł, pozwani mają siedziby w różnych miejscowościach w różnych województwach. Czy można dochodzić jednym pozwem w postępowaniu nakazowym roszczenia (...)

 • Potrącenie wzajemnych wierzytelności

  Jeśli jedna ze stron umowy dokonała kompensaty należności wobec drugiej strony czy druga strona musi się z tym zgodzić? Czy może odmówić takiego rozliczenia pomiędzy stronami, gdyż np. nie zgadza się z formą wyliczeniem tej należności? Kiedy musi się zgodzić dana strona, a kiedy nie?

 • Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

  Czy osoba pracująca jako dyrektor w firmie nie ma prawa do nadgodzin? Czy sytuacja, że poświęca firmie po 12 godzin dziennie wpisuje się w zakres jego obowiązków?

 • Krąg uprawnionych do zachowku

  W dniu 13.04.1994 r. została notarialnie zawarta umowa darowizny, w której stwierdza się między innymi: \"Jan i Anna małżonkowie Kowalscy oświadczają, że od dnia 01.01.1951 r. pozostają w związku małżeńskim, zaś powyższa nieuchomość (będąca przedmiotem darowizny) nabyta w czasie trwania (...)

 • Naruszenie warunków umowy najmu na czas określony

  Mam zawartą umowę najmu na czas określony, najemca nie płacił ponad pół roku i opuścił lokal bez wypowiedzenia mimo, że umowa była zawarta na czas określony. Czy zobowiązany jest do zapłaty całego czynszu, czy tylko za czas w którym przebywał w tym lokalu?

 • Przedawnienie roszczeń agenta

  Jaki jest termin przedawnienia roszczeń dla mnie, jeżeli byłem agentem firmy i wystawiałem faktury prowizyjne i po jakim czasie przedawnia się takie roszczenie?

 • Zmiana zakładu karnego dla skazanego

  Syn odbywa karę pozbawienia wolności 6 lat w Rawiczu. Mieszkamy we Włocławku, gdzie znajduje się również zakład karny i chciałabym przenieść syna do Włocławka. Co muszę zrobić i jakie do kogo dokumenty złożyć? Jak uargumentować takie przeniesienie?

 • Weryfikacja kupowanego samochodu

  Zamierzam kupić używany samochód. Gdzie mogę sprawdzić czy samochód nie jest kradziony?

 • Koncesja na prowadzenie radia internetowego

  Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści finansowych? Jeżeli jest nielegalne, kto ponosi za to odpowiedzialność - prezenterzy / właściciel serwera / założyciel (...)

 • Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją

  Wypełniając weksel in blanco pomyliłem się jako wierzyciel i wpisałem nazwę miesiąca inną niż wynikałaby to z deklaracji wekslowej. Zamiast styczeń wpisałem grudzień 2005 roku. Czy można skreślić słowo grudzień i wpisać nad nim słowo styczeń, czy też taki weksel traci swą ważność (...)

 • Obiekt tymczasowy

  Jak należy rozumieć 120 dni w art. 29 ust.12 prawa budowlanego w przypadku budowy kiosku ulicznego?

 • Kwestionowanie nakazu zapłaty

  Czy to prawda, że dłużnik, przeciwko któremu Sąd wydał nakaz zapłaty (w trybie nakazowym lub upominawczym) może praktycznie nieograniczoną liczbę razy odwoływać się od takiego nakazu, każdorazowo (podczas trwania procesu, a później podczas rozpatrywania przez Sąd złożonego przez siebie (...)

 • Ostrzeżenie o możliwości popełnienia przestępstwa

  Mam dłużnika, którego postawa wydaje się wypełniać znamiona wyłudzenia i czynić zasadnym złożenie (skutecznego) doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia tegoż przestępstwa. Czy będzie to zgodne z prawem, jeśli najpierw prześlę stosowny projekt tego doniesienia wyłącznie (...)

 • Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich

  Jedna z firm opublikowała moje tłumaczenie. Nie podpisała go moim nazwiskiem, podpisała: Tłumaczenie: Firma U. Chcę zwrócić się do firmy o odszkodowanie lub ewentualnie do sądu skierować pozew. Jak powinienem obliczyć wysokość odszkodowania? Czym należy kierować się przy obliczaniu tej (...)

 • Podział majątku a prawa majątkowe drugiej żony

  Mąż jest współwłaścicielem mieszkania z pierwszego małżeństwa. Z pierwszą żoną mają 2 dzieci. Za 2-3 tygodnie urodzę nasze dziecko. Czy w tej sytuacji nasze dziecko jest uprawnione do części majątku męża (majątek nie został podzielony po rozwodzie)? Jeśli tak, to w jakiej części (...)

 • Ważność odpisu z KRS

  Jak długo zachowuje swoją ważność odpis z KRS dostarczany przez spółkę kontrahentowi? Czy pracownik spółki może poświadczyć na odpisie że jest on zgodny ze stanem faktycznym?

Artykuły i poradniki

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw Poz. 73 z 2005

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2005

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2005

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2005

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2005

  Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie innych ustaw