e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Listopad 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

  Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, gdyż w międzyczasie straciłam pracę i rozwiodłam się. Czy mam prawo zatrzymać mieszkanie komunalne (...)

 • Zatajenie informacji o właściwości produktu

  Prowadzę działalność gospodarczą. Jakie mi, jako stronie przysługują środki prawne, w celu zmiany lub uchylenia wyroku, jeżeli wyrok orzeka o zapłacie za reklamację? Zakupiłem kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej (grudzień 1999 r.). Producent nie zastrzegł zakresu zastosowań. (...)

 • Pełnomocnik w procesie karnym

  W trakcie trwania sprawy karnej z powództwa cywilnego między dwoma powodami został zawarty związek małżeński. Czy obecnie żona/mąż może zostać pełnomocnikiem współmałżonka, mimo że nie są to pierwsze czynności procesowe? Związek małżeński został zawarty między poprzednim a najbliższym (...)

 • Rozdzielność majątkowa bez zgody żony

  Czy jest możliwe skorzystanie z rozdzielności majątkowej (podpisanie aktu notarialnego) bez zgody małżonki? Jakie jest inne wyjście w sytuacji jeżeli jednak rozdzielność majątkowa wymagałaby zgody żony?

 • Zaspokojenie potrzeb rodziny

  12.10.br. mąż złożył wniosek o separację, ponieważ nie otrzymał rozwodu. Od maja nie otrzymuję od niego środków finansowych. Pełnoletnie dzieci uczą sie poza domem, do którego przyjeżdżają na dni wolne i weekendy. Od męża dostają po 800 zł. Popadłam w niedostatek. Od maja nie jest (...)

 • Opłata od zażalenia

  Czy dla rozpatrzenia zażalenia niezbędne jest złożenie wpisu (otrzymano takie wezwanie na 15zł)? Sprawa odbywa się w sądzie rejonowym wydział RiN. Poprzednie zażalenie nie było połączone z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jakie przepisy regulują te opłaty?

 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia a więc czy w takich sprawach ma zastosowanie procedura z art. 133 Kpa? Czy w sprawach na bezczynność (...)

 • Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

  Czy można się odwołać od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi?

 • Zawartość projektu budowalnego przebudowy

  Czy w skład projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy bądź nadbudowy winna wchodzić inwentaryzacja stanu pierwotnego (istniejącego) obiektu budowlanego, jako odrębne opracowanie? Żaden przepis prawny nic o obowiązku sporządzenia inwentaryzacji nie wspomina. Obowiązku opracowania inwentaryzacji (...)

 • Wpływ zeznań ze sprawy karnej na proces cywilny

  W sprawie cywilnej pozwany o naruszenie dóbr osobistych poprzez szerzenie nieprawdziwych i powszechnie uznanych za obraźliwe informacji w internecie nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. W innej sprawie karnej ta sama osoba, występująca jednak w sprawie w charakterze świadka, przyznała (...)

 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

  Czy osoba upoważniona do korzystania z konta bankowego posiada takie same prawo do korzystania z niego, jak właściciel? Czy prawo to jest ograniczone odrębnymi przepisami?

 • Przywłaszczenie środków na rachunku

  Czy przywłaszczenie środków z konta przez osobę upoważnioną (nie będącą spadkobiercą) podczas agonii jest przestępstwem?

 • Cesja a ochrona danych osobowych

  Wierzyciel sprzedał innej firmie wierzytelność, informując o tym listownie dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty zaocznie, ponieważ dłużnika nie było w kraju i nie odbierał korespondencji. Obecnie sprawa jest w postępowaniu egzekucyjnym. Czy wierzyciel mógł sprzedać wierzytelność bez (...)

 • Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny

  Złożyłam dwa wnioski. Pierwszy, gdy mąż złożył odwołanie od wyroku w sprawie rozwodu. Rozwodu nie dostał i się odwołał. Wniosłam więc do SA wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych (od maja - wtedy mąż przestał dofinansowywać rodzinę). Wtedy nie było jeszcze mowy o separacji, (...)

 • Zwrot kosztów utrzymania wspólnego domu

  Po rozwodzie nie zrobiliśmy z byłym mężem podziału majątku. Postawiliśmy pośrodku domu ścianę, zrobiliśmy osobne wejścia i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ja robię wszystkie opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie. Były mąż twierdzi, że rzadko bywa w domu i płacił nie będzie. (...)

 • Zmiana wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

  Czy w wypadku, gdy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel sprzedał wierzytelność podmiotowi trzeciemu, a podmiot ten chce skierować ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji, wystarczy, gdy wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przedłoży komornikowi kopię umowy cesji? Czy niezbędne (...)

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

  Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą 1 sierpnia 2001 roku pomiędzy pracownikiem Y a pracodawcą X. Strony ustalają jednomiesięczny okres (...)

Artykuły i poradniki

 • Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

  Podstawy funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego, warunki wykonywania tego zawodu oraz organizacja i zasady działania samorządu doradców podatkowych zostały określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zawód doradcy podatkowego stał się tym samym zawodem regulowanym, (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1926 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1925 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1924 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1923 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1922 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1921 z 2005

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 927 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2005 r. nr Z. 110-92-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/05/COL z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez ponowne nadanie mocy prawnej rozdziałowi 17a w sprawie krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw