e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Listopad 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynajem lokalu użytkowego a VAT

  PYTANIE PODATKOWE Czy wynajmując w kamienicy, która jest nieruchomością mieszkalną, część pomieszczeń na lokal sklepowy - pomieszczenia te należą do części wspólnej współwłaścicieli - przychody z najmu tych pomieszczeń podlegać będą podatkowi VAT? Właściciele nie są podatnikami (...)

 • Nota korygująca a faktura korygująca

  Czy wystawca faktury może wystawić notę korygującą do swojej faktury, czy też, w przypadku konieczności uzupełnienia faktury o numer silnika naczepy, musi to być faktura korygująca?

 • Samowola budowlana

  W dniu 2005-11-18 zadałem pytanie dotyczące popełnionych samowoli budowlanych polegających m.in. na zmianie biegu klatki schodowej. Te pytanie zostało zdane przeze mnie niezbyt precyzyjnie. Wobec tego je ponawiam. Pytanie dotyczyło w zasadzie dwóch spraw. 1)Właściciel budynku mieszkalnego w (...)

 • Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

  Wydana decyzja uzgadniała warunki zabudowy dla zagrody rolniczej, jako jedynego dozwolonego typu zabudowy. Wydana na jej podstawie decyzja zezwala na budowę budynków, jednak bez określenia ich jako zagroda rolnicza. Na podstawie tej decyzji budowany jest motel. Czy decyzja zezwalająca na budowę (...)

 • Kopia protokołu przesłuchania

  Czy osoba wezwana do zeznawania jako świadek , w jakiejś "sprawie" , na posterunek policji może uruchomić swój magnetofon w celu nagrania przebiegu przesłuchania? Czy jest możliwe uzyskanie kopii protokołu z przesłuchania przez świadka? Proszę o uzasadnienie prawne odpowiedzi.

 • Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

  Na podstawie zgłoszeń wzniesiono kilka obiektów. W wyniku kontroli okazało się, że na te rodzaje obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia takich obiektów w ogóle. Zgłoszenie przyjął wydział architektury starostwa. (...)

 • Zasady obliczania wynagrodzenia

  W skład płacy wchodzą m.in. stawka (płaca zasadnicza) oraz dodatek za okres przepracowany w przedsiębiorstwie, ustalony procentowo ze związkami zawodowymi. Pracownik o wyższych kwalifikacjach i odpowiedzialności, lecz mniejszym stażu pracy otrzymał wyższą płacę zasadniczą, niż pracownik (...)

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli pochodzący z sąsiednich pomieszczeń w przypadku pracy umysłowej stanowi czynnik uciążliwy?

 • Skuteczność doręczenia wezwania

  Jestem wymeldowana ze swojego starego mieszkania od 1.5 roku. Od 2 miesięcy nie jestem już właścicielką tego mieszkania o adresie powiadomiłam oczywiście US oraz banki, na których mam czynne rachunki. W starym miejscu pracy nie pracuję od 1.5 roku. Mój poprzedni pracodawca posiadał również (...)

 • Amortyzacja budynków magazynowych

  Na dzierżawionej przez nas posesji wybudowaliśmy kilka metalowych budynków służących magazynowaniu materiałów budowlanych. Są to budynki, które posiadają metalowe ściany, metalowe dachy, są zamknięte. Niektóre są wkopane w grunt i skręcone, niektóre mają zrobiony fundament w postaci (...)

 • Posiedzenie pojednawcze przed rozwodem

  Chcę przeprowadzić z żoną sprawę rozwodową. Odpowiedni wniosek - pozew złożyłem w sądzie okręgowym. Napisałem w nim, o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie oraz o powierzeniu opieki nad dzieckiem małoletnim w wieku 15 lat (matka będzie sprawować opiekę). Nie dopisałem sprawy (...)

 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego

  Otrzymałem właśnie tzw. "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" z WKU w związku z posiadaniem karty mobilizacyjnej. W piśmie przewodnim napisano, iż ankietę muszę dostarczyć w trybie pilnym do WKU. Pytania zawarte w ankiecie odnoszą się np. do informacji o moich zarobkach lub osobach, z którymi (...)

 • Zwrot wpisu sądowego

  Jeśli w trakcie procesu z powództwa cywilnego doszło do obniżenia wartości sporu przez stronę pozywającą, to czy jest zwracana stronie pozywającej adekwatna różnica wpisu sądowego? Jakie są konsekwencje finansowe dla strony pozywającej takiego działania?

 • Zachowanie terminu do zgłoszenia wad robót

  Ważność zgłoszonej reklamacji z tytułu wykonania wadliwego umowy o roboty budowlane uzależniona jest od zawiadomienia wykonawcy w terminie jednego miesiąca od daty wykrycia wady. Który termin będzie wypełniał ten warunek: data wysłania listu poleconego, czy data odebrania tego listu przez (...)

 • Konsekwencje niewykonania zarządzenia sądu

  Czy nieprzedstawienie zaświadczenia na pierwszej rozprawie może być powodem do ukarania mnie grzywną, lub inną sankcją finansową? W zawiadomieniu nie jest wymieniona żadna sankcja związana z niewywiązaniem się do wezwania.

 • Zapłata z konta firmowego

  Czy kartą płatniczą wystawioną do konta firmowego (jednoosobowa działalność gospodarcza) można płacić za prywatne (nie firmowe) zakupy właściciela?

 • Transport gotówki do banku

  Czy są jakieś przepisy regulujące obowiązek korzystania z usług ochrony mienia podczas transportu gotówki z firmy do banku przez kasjerkę. Czy są może jakieś ograniczenia kwotowe?

 • Rozwód a utrzymana więź gospodarcza

  Stwierdzenie, że aby wspólne pożycie ustało muszą być spełnione 3 warunki nasuwa pewne wątpliwości. Od ponad pół roku nasze wspólne życie uległo rozpadowi, ale nadal zamieszkujemy razem, ponieważ na razie nie mamy innych możliwości. Mamy wspólny dom, lecz każde z nas zajmuje inne pomieszczenia, (...)

 • Wykup mieszkania spółdzielczego własnościowego

  Chcę kupić mieszkanie od spółdzielni na podstawie wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czy mogę kupić to mieszkanie na mojego 12-to letniego syna? Jeżeli tak, to czy robię to jako jego ustawowy opiekun? Jak ma się sprawa w przypadku chęci ew. sprzedaży tego mieszkania (...)

 • Remont i nadbudowa poddasza

  Jestem właścicielem budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem, który pragnę wyremontować. W zakres remontu wejdzie wymiana okien, stropu, dachu, drzwi. Przy okazji wymiany dachu chciałbym go podwyższyć o 1m, żeby poddasze stało się mieszkalne. Czy w świetle nowych przepisów budowlanych, (...)

 • Budowa niezgodnie z zezwoleniem

  Inwestor samowolnie zmienił kierunek biegu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego (schody były zlokalizowane w narożniku budynku, dotychczas bieg schodów był zlokalizowany przy ścianie szczytowej a właściciel ze względów użytkowych wykonał bieg schodów przy ścianie podłużnej). (...)

 • Konflikt interesów adwokata

  Czy w wypadku, gdy urząd miejski obsługuje adwokacka spółka partnerska reprezentowana przez jednego ze wspólników spółki, wspólnik ten może być pełnomocnikiem i reprezentantem jednej ze stron (głównych najemców lokalu komunalnego) w sporze dotyczącym podziału mieszkania komunalnego należącego (...)

 • Dowód własności

  Mój mąż razem z siostrą i bratem uzyskał postanowienie o nabyciu spadku po matce. W skład spadku wchodzą trzy działki. We wszystkich trzech udział w wysokości ma skarb państwa na podstawie wcześniejszego postanowienia sądu. Ani matka, ani dziadek męża wcześniej nie zakładali ksiąg wieczystych (...)

 • Umorzenie decyzji

  Została podjęta przez powiatowy organ nadzoru budowlanego ostateczna decyzja dotycząca wykonania bez pozwolenia schodów zewnętrznych. Inwestor wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, zdaniem inwestora, nie nastąpiło skuteczne doręczenie decyzji. Pomimo wniosku strony organ nadzoru budowlanego (...)

 • Obniżenie wynagrodzenia

  Wyznaczyłem wykonawcy budowlanemu dodatkowy termin na usunięcie wad nieistotnych z którego się nie wywiązał. Chcę w związku z tym żądać od niego obniżenia jego wynagrodzenia (niestety zapłaciłem już całość wynagrodzenia). Jeśli z tego też się nie wywiąże skieruję sprawę na drogę (...)

 • Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane

  W umowie o budowę budynku wielorodzinnego (umowa o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą) nie było zapisu o kaucji gwarancyjnej. Wartość budowy 3,5 miliona złotych netto, 250 tysięcy złotych było spłacane w okresie roku po zakończeniu budowy. Czy tą kwotę można traktować jako (...)

 • Pełnomocnictwo do nabycia udziałów

  Mam zamiar skupić większą ilość udziałów w spółce z o.o. od drobnych wspólników, czy mogę komuś (obcej osobie) udzielić pełnomocnictwa do zawierania wszystkich umów zbycia udziałów w spółce z o.o. i składania podpisów u notariusza w imieniu kupującego udziały w danej umowie zbycia (...)

 • Maksymalna cena papierosów

  Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu?

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych i koniecznością ogłoszenia przetargu? W przypadku bezprzetargowym, czy powyższą umowę będzie regulowała ustawa o nieruchomościach?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1946 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 października 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1945 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 300 z 17.11.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (Dz.U. L 266 11.10.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw