e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Listopad 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

  Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując propozycje drugiej strony? Czy koszty sądowe, wpisu oraz biegłego powołanego do oszacowania wartości (...)

 • Nabycie nieruchomości a VAT

  Czy zakup od osoby fizycznej nieruchomości - działki z domem w budowie (tzn. przed zgłoszeniem zakończenia budowy) jest obciążony podatkiem VAT? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Dom, który mam zamiar zakupić jest praktycznie ukończony, brakuje tylko oficjalnego zakończenia budowy odpowiednim (...)

 • Opodatkowanie spadku nabytego przez gminę

  Czy gmina uzyskując prawo własności nieruchomości - jako wynik postępowania sądowego - w drodze nabycia spadku, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od spadku i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

  Powód pozwał do zapłaty za faktury nieodpowiednią osobę. Sąd wydał nakaz zapłaty. Pozwany wniósł sprzeciw przeciwko nakazowi oraz wykazał, że nie jest odpowiednią stroną w sprawie. Powód wnioskował o włączenie do procesu właściwej strony pozwanej. Sąd wystosował wezwanie do tej (...)

 • Wymiana przedmiotu gwarancji na nowy

  Czy jeżeli według postanawień gwarancji piąta naprawa rzeczy powoduje jej wymianę na nową, to wymiany tej można żądać również po zakończeniu okresu gwarancji, jeśli podczas jej trwania liczba napraw przekroczyła 5?

 • Powtórny bieg terminu gwarancji

  Czy jeżeli termin gwarancji jest określony nie kalendarzowo, ale poprzez wskazanie zakresu używania rzeczy - samochodu (przebieg 20 tys. km), to dokonanie istotnej naprawy (remont silnika) w trakcie trwania gwarancji powoduje bieg tego terminu na nowo (następne 20 tys. km)? Czy biegnie on dla całej (...)

 • Dokumenty potrzebne do zniesienia współwłasności

  W przypadku notarialnego zniesienia współwłasności (kamienica+działka) czy należy przedstawić uzgodniony projekt, potwierdzony przez upoważnionego budowlańca, czy można wykonać własne opracowanie (czy ma mieć postać graficzną czy opisową)? Czy konieczne jest przedstawienie wartości dzielonych (...)

 • Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

  W lipcu 2004 r. wraz z żoną nabyliśmy nieruchomość (dom, rola, las). Sprzedającymi była matka i 4 pełnoletnich dzieci. Wszyscy byli współwłaścicielami tej nieruchomości w różnych częściach. Własność tę uzyskali z tytułu kupna (matka) jak i spadku po zmarłym w 1994r. ojcu. W księdze (...)

 • Miejsce płatności weksla

  W deklaracji wekslowej (z dopuszczoną klauzulą \"bez protestu\") wskazane zostało jako miejsce płatności weksla siedziba posiadacza weksla; czy jest to dopuszczalne przez prawo wekslowe? Jeśli tak, to czy przedstawienie do zapłaty weksla wymaga stawienia się wystawcy weksla w odpowiednim terminie (...)

 • Odsetki za opóźnienie w zapłacie weksla

  Czy w postępowaniu nakazowym z weksla można skutecznie dochodzić zapłaty odsetek ustawowych już od dnia następującego po terminie określonym w wekslu, jeżeli posiadacz weksla nie przedstawił go wystawcy do zapłaty, tylko zawiadomił wystawcę o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją (...)

 • Rozdzielenie współwłasności kamienicy

  Teściowa jest w 50% współwłaścicielem kamienicy, wraz z 2 kuzynkami, które posiadają po 25%. Ze względu na konflikty postanowiły rozdzielić współwłasność. Czy rozdział współwłasności wymusza utworzenie odrębnych KW na lokale (dotychczas była na cały budynek) i ich wydzielenie, (...)

 • Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

  Posiadamy jako spółka ustanowioną hipotekę kaucyjną na nieruchomości dłużnika wpisaną na pierwszym miejscu. Dłużnik znajduje się w upadłości. Czy przy sprzedaży tego obiektu przez syndyka możemy liczyć na odzyskanie wierzytelności w całości (na nieruchomości ustanowione są inne (...)

 • Zmiana powództwa przed sądem pracy

  Mam uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego 60 lat. Jestem mężczyzną i mam 58 lat i pół roku. Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, mimo że związek zawodowy, którego jestem członkiem nie wyraził na to zgody. Przesłanki wypowiedzenia są moim zdaniem nieprawdziwe, dodatkowo wypowiedzenie (...)

 • Alimenty od ojca i jego rodziców

  Córka urodziła w wieku 17 lat wnuka, nie zawarli z ojcem dziecka małżeństwa i nie utrzymują z sobą kontaktu. Ojciec obecnie studiuje na uczelni wojskowej, nie poczuwa się do pomocy materialnej dla swojego syna. Nie kwestionuje ojcostwa. Ojciec dziecka jest wciąż na utrzymaniu rodziców. Przy (...)

 • Odpowiedzialność poręczyciela

  Czy w przypadku poręczonego weksla in blanco należy zawiadomić o jego wypełnieniu także poręczyciela, wezwać do jego zapłaty oraz przedstawić go do zapłaty również poręczycielowi tego weksla?

 • Przekształcenie użytkowania w prawo własności

  Czy gmina wydając decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ma prawo obciążyć wnioskodawcę kosztami wyceny nieruchomości lub też innymi kosztami (...)

Zmiany w Prawie • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zastępuje, z dniem 3 listopada br., poprzednio obowiązujące (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1904 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

 • Dziennik Ustaw Poz. 1903 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1902 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  2005/762/WE:Zalecenie Rady z dnia 12 października 2005 r. dotyczące ułatwienia przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2005

  2005/761/WE:Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2005

  Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)