Archiwum 4 Listopad 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaliczenie wydatków na okulary w koszty podatkowe

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawą pracy jest komputer, przed którym spędzam większość czasu. Lekarz przepisał mi okulary. Czy koszt nabycia okularów może być moim kosztem uzyskania? Jak wygląda to w przypadku pracownika prywatnej firmy (np. apteki), gdzie pracownik (...)

 • Korekta zeznania dla podatku od spadków i darowizn

  W związku z odziedziczonym spadkiem po matce (mieszkanie i działka w okolicach Warszawy) złożyłam do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe, do którego załączyłam operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę wykazując tę działkę jako grunty użytkowe. W trakcie postępowania (...)

 • Doręczanie bezpośrednio pism przeciwnikowi

  Spółka jawna zalega z płatnościami, nie zapłaciła mimo wezwania. Kierując pozew do sądu o zapłatę powinien pozwać spółkę, czy poszczególnych wspólników? Czy odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego/pozwanych muszę przesłać pozwanemu/nym, czy składam go wraz z pozwem do sądu? (...)

 • Wymiana przedmiotu gwarancji na nowy

  Czy jeżeli według postanawień gwarancji piąta naprawa rzeczy powoduje jej wymianę na nową, to wymiany tej można żądać również po zakończeniu okresu gwarancji, jeśli podczas jej trwania liczba napraw przekroczyła 5?

 • Powtórny bieg terminu gwarancji

  Czy jeżeli termin gwarancji jest określony nie kalendarzowo, ale poprzez wskazanie zakresu używania rzeczy - samochodu (przebieg 20 tys. km), to dokonanie istotnej naprawy (remont silnika) w trakcie trwania gwarancji powoduje bieg tego terminu na nowo (następne 20 tys. km)? Czy biegnie on dla całej (...)

 • Ustna umowa przedwstępna najmu

  Zawarłem ustną umowę przyrzeczenia wynajmu lokalu w obecności drugiej strony i dwóch świadków. Ustalono kwotę wynajmu i okres. Po kilku dniach poinformowałem drugą stronę, że muszę wypowiedzieć umowę w miejscu poprzednim więc chcę jeszcze raz potwierdzić, że wszystko jest aktualne (...)

 • Gospodarstwo rolne w spadku

  Po śmierci brata (bezdzietny, kawaler) otrzymaliśmy w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Odbyło się w sądzie postępowanie o nabycie spadku. Otrzymaliśmy udział po 1/3 (ja, mój brat i siostra). Żadne z nas nie mieszka w tej miejscowości i nie zamierza prowadzić tego gospodarstwa. (...)

 • Dokumenty potrzebne do zniesienia współwłasności

  W przypadku notarialnego zniesienia współwłasności (kamienica+działka) czy należy przedstawić uzgodniony projekt, potwierdzony przez upoważnionego budowlańca, czy można wykonać własne opracowanie (czy ma mieć postać graficzną czy opisową)? Czy konieczne jest przedstawienie wartości dzielonych (...)

 • Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

  W lipcu 2004 r. wraz z żoną nabyliśmy nieruchomość (dom, rola, las). Sprzedającymi była matka i 4 pełnoletnich dzieci. Wszyscy byli współwłaścicielami tej nieruchomości w różnych częściach. Własność tę uzyskali z tytułu kupna (matka) jak i spadku po zmarłym w 1994r. ojcu. W księdze (...)

 • Sprzedaż zabudowanego gruntu a VAT

  Czy przy sprzedaży gruntu rolnego z tartakiem muszę naliczyć podatek VAT? Grunt rolny z tartakiem kupiłem bez VAT miesiąc temu. Proszę o odpowiedź z uwzględnieniem dwóch wersji: 1) sprzedawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2) sprzedawca jest osobą fizyczną (...)

 • Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

  Zamierzamy kupić od firmy działkę z wieczystym użytkowaniem gruntu. Czy przy zakupie, oprócz ceny należnej firmie - zbywcy będziemy musieli zapłacić dodatkowo opłatę jednorazową do gminy za wieczyste użytkowanie, a później opłaty roczne? Firma - zbywca kupiła tę działkę w lutym tego (...)

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Sprzedaż obiektu na dzierżawionym gruncie

  Dzierżawię grunt o niewielkiej powierzchni, na którym postawiłam stację auto-gazu. Okres dzierżawy kończy się w 2010 roku. Posiadam dokumentację i wszelkie odbiory na prowadzenie stacji. Teraz chcę sprzedać stację. Właściciel gruntu będzie musiał przepisać umowę dzierżawy zmieniając (...)

 • Miejsce płatności weksla

  W deklaracji wekslowej (z dopuszczoną klauzulą \"bez protestu\") wskazane zostało jako miejsce płatności weksla siedziba posiadacza weksla; czy jest to dopuszczalne przez prawo wekslowe? Jeśli tak, to czy przedstawienie do zapłaty weksla wymaga stawienia się wystawcy weksla w odpowiednim terminie (...)

 • Odsetki za opóźnienie w zapłacie weksla

  Czy w postępowaniu nakazowym z weksla można skutecznie dochodzić zapłaty odsetek ustawowych już od dnia następującego po terminie określonym w wekslu, jeżeli posiadacz weksla nie przedstawił go wystawcy do zapłaty, tylko zawiadomił wystawcę o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1914 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt k 31/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1913 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

 • Dziennik Ustaw Poz. 1912 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1911 z 2005

  Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., sporządzona w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1910 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1909 z 2005

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polska Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1908 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1907 z 2005

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1906 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1905 z 2005

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

 • Monitor Polski Poz. 907 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 906 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 905 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 904 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 903 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 902 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 901 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 900 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 899 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 898 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 897 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2005 r. nr Z.110-90-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 896 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. nr Z.110-89-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 895 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr 115-7-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 894 z 2005

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Poz. 893 z 2005

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

 • Monitor Polski Poz. 892 z 2005

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 891 z 2005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 276 z dnia 21.10.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskiego departamentu Ain do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4178) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2005 r. zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2005 z dnia 1 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY