e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • zaliczenie darowizny na poczet spadku

  Na mocy postanowienia sądu spadek po mojej mamie nabyłam ja i drugi mąż mojej mamy po połowie. W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdzono, że w skład masy spadkowej wchodzi udział 1/2 w prawie własności nieruchomości. W tym samym uzasadnieniu, testament mamy napisany 6 tygodni przed darowizną, (...)

 • Rachunki bankowe wchodzące do spadku

  Zmarła żona mojego konkubenta posiadała różne konta bankowe z lokatami w różnych bankach, do których nie miał on upoważnienia. Mieli wspólność majątkową, w tym wspólny dom i samochód. Jakie czynności powinien wykonać, aby dowiedzieć się w jakich innych bankach miała konta (zna dwa (...)

 • Zaniżanie wynagrodzenia a mobbing

  Zasądzono na moją korzyść za okres od 01.08.2001 r. do 30.04.2004 r. kwoty będące wyrównaniem zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego. Kryterium stosowanym do dyskryminowania pracowników był warunek wypracowania "zysku i oszczędności " przez dany oddział szpitala, co mogło powodować zaniżanie (...)

 • Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

  Czy w toku postępowania procesowego (cywilnego) wnioski dowodowe można zgłaszać tylko ustnie na rozprawie, czy także pisemnie poprzez pisma procesowe? Jaki przepis prawa to reguluje?

 • Odstąpienie od umowy konsumenckiej

  Kupiłem w sklepie golarkę. Okazało się, że golarka, mimo że sprzęt kosztował dość dużo i marka jest renomowana, goli bardzo niedokładnie. Jakie są szanse na zwrot golarki i odzyskanie pieniędzy? Moim zdaniem produkt nie spełnia swojej roli i jest dla mnie w tym momencie bezużyteczny. (...)

 • Zwrot rzeczy zabranych przy przeszukaniu

  W jaki sposób mogę starać się o zwrot rzeczy zatrzymanych po przeszukaniu mieszkania przez Policję? Czy to dzieje się z urzędu, czy muszę wystąpić z wnioskiem, jeśli sprawa jest umorzona?

 • Likwidacja stanowiska pracy w okresie ochronnym

  Mam uprawnienie do przejścia na emeryturę w obniżonym wieku, tj. mając 60 lat. Spełniam wszystkie warunki do takiej emerytury (15 lat pracy w warunkach szczególnych lub uciążliwych i 40 letni staż pracy). Wiek biologiczny 58 lat. Jestem mężczyzną. Czy pracodawca może rozwiązać ze mną (...)

 • Zastaw rejestrowy na samochodzie

  Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten zaś nic o tym nie wspomniał przy sprzedaży. Samochód odsprzedałem po kilku miesiącach, a nowy (...)

 • Jakie przepisy regulują szerokość dojazdu do działki

  Czy jakieś przepisy regulują szerokość dojazdu do działki ustanowionego w akcie własności działki, jeśli on nie stanowi o szerokości drogi dojazdowej?

 • Wpłaty na rachunki na inną osobę

  Moja córka studiuje w prywatnej wyższej szkole na studiach dziennych. W każdym miesiącu na jej imię i nazwisko wpłacam czesne na rachunek szkoły. Moja córka pozostaje na moim utrzymaniu, nie posiada własnych dochodów. Czy popełniam błąd dokonując wpłaty na jej imię i nazwisko? Zaznaczyć (...)

 • Przedawnienie - rachunek bankowy

  Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia żądania wypłaty tych środków, od czasu rozwiązania umowy, czy też od innych zdarzeń, np. niewykonywania (...)

 • Błędy w pozwie

  Co powinnam zrobić w sytuacji, gdy wniosłam pozew do Sądu i pomyliłam się w jednym ze składników nazwy Pozwanego? Czy mogę jakoś tę pomyłkę sprostować?

 • Szkolenie pracownika

  Czy pracodawca ma prawo domagać się od pracownika zwrotu kosztów szkoleń w następującym przypadku: Pracownik został nakłoniony do podpisania aneksu do umowy o pracę (pod sankcją nieprzyjęcia do pracy), w którym była mowa, że pracodawca wyśle go na szkolenie warte 10.000zł i należność (...)

 • Praca kobiety w warunkach szkodliwych

  Czy kobiecie, która przechodzi na emeryturę w wieku 55 lat ze stażem pracy 30 lat, w tym 22 lata w warunkach szkodliwych, przysługuje jakakolwiek rekompensata pieniężna z tytułu szkodliwych warunków pracy?

 • Wykup mieszkania komunalnego

  Czy główny najemca lokalu przy wykupie (ze zniżką) mieszkania komunalnego może "dopisać" do wykupywanego lokalu współmieszkańca, tzn. osobę zamieszkałą pod tym samym adresem i w ten sposób właścicielami stałyby się dwie osoby?

 • Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

  Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT dokonuję zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, który wystawia mi rachunek bez podatku Vat. Mam wątpliwość czy jako płatnik podatku vat kupując towar od rolnika muszę mu wystawiać F-re RR czy mogę księgować zakup według dowodu zakupu jaki wystawia (...)

 • Alimenty dla uczącego się dziecka

  Moja córka ukończyła trzyletnie studia licencjackie z anglistyki i uzyskała dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół. Pomimo zapewnień nie podjęła dalszej nauki na dwuletnich studiach magisterskich, lecz podjęła od początku trzyletnie studia licencjackie (...)

 • Podatek liniowy z działalności a umowa o pracę

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie (opodatkowane na zasadach ogólnych). Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy na rzecz firmy (oraz kilku innych) usługi rozliczane na podstawie faktury. Czy w ramach działalności (...)

 • Zmiana wpisu w KRS

  Czy w przypadku, gdy spółka jawna ma zamiar rozpocząć prowadzenie nowej działalności handlowej pod innym adresem, niż siedziba spółki, zachodzi konieczność zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Jakie dokumenty należy w tym celu przedłożyć?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów na budowę niektórych typów statków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku