e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Kwiecień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • O umowach sprzedaży na odległość

  Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że prawo odstąpienia od umowy przez kupującego traci się w przypadku rozpakowania pudełka z programem? (...)

 • Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

  W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część E) została przedstawiony przychód i koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia części obligacji (...)

 • Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego

  Jaka jest odpowiedzialność wykonawcy budowlanego za jakość prac przez niego wykonanych w następującej sytuacji. Inwestor dostarczył wykonawcy materiał, który posłużył do wykonania elementów budynku. Jakiś czas po wykonaniu prac okazało się, że prace te zostały źle wykonane (element (...)

 • Odbiór prac budowlanych

  Czy w przypadku prac budowlanych istnieje obowiązek dokonania odbioru prac budowlanych? (Kodeks Cywilny wymienia dokonanie odbioru prac jako obowiązek inwestora) Czy jest to równoznaczne z rozliczeniem się z wykonawcą? Czy istnieje jakaś szczególna forma np. pisemna odbioru? Jaki jest okres na (...)

 • Rękojmia w umowie o roboty budowlane

  Czy reklamowanie prac budowlanych różni się czymś od reklamowania zwykłych towarów konsumpcyjnych? Jeśli tak, to jakie są różnice (terminy, itp)?

 • O odpowiedzialności karnej członka zarządu

  Postawiono zarzut, że będąc w roku 2000 członkiem zarządu spółki z o.o., nie została zgłoszona upadłość tej spółki. Zarzut dotyczy czynu z art. 301 Kodeksu Handlowego. 1. Jaki jest katalog kar za taki czyn? W jakich aktach prawnych jest on aktualnie określony. Czy w przypadku wyroku skazującego (...)

 • Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

  20 grudnia 2002 r. sprzedałem mieszkanie przed upływem 5 lat od dnia zakupu, złożyłem w ciągu 14 dni oświadczenie o przeznaczeniu środków na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a i e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych). W ciągu tych dwóch (...)

 • Przekroczenie czynności zwykłego zarządu kamienicą

  Jakie czynności w administrowaniu nieruchomością (kamienicą) zaliczamy do zarządu zwykłego, a jakie czynności go przekraczają?

 • Przesłuchanie i ukaranie nierzetelnego biegłego

  Czy mogę w postępowaniu nieprocesowym wnosić o przesłuchanie na najbliższym posiedzeniu sądu biegłego, który wyliczając pożytki nie dopełnił moim zdaniem swoich obowiązków i sporządzając opinię napisał, że najemca zapłacił określoną kwotę czynszu przez okres 2 lat, gdy taka kwota (...)

 • Argumenty - zniesienie współwłasności

  Współwłaściciel ułamkowy w części 1/3 zajął i dalej zajmuje sklep. Od kilku lat trwa postępowanie w sekcji nieprocesowej sądu cywilnego o zniesienie współwłasności. W kontekście konieczności zwrócenia we władanie właścicielowi 2/3 należnej mu części sklepu, zajmujący lokal napisał (...)

 • Przekroczenie uprawnień zarządcy nieruchomością

  W sądzie od 6 lat trwa postępowanie o zniesienie współwłasności kamienicy. Zarządca nieruchomości (Zarzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w moim mieście), w swoich uchwałach ma zapis o zmniejszeniu czynszu o 1/2 za lokale użytkowe zajmowane przez właścicieli w stosunku do wysokości (...)

 • Opłata produktowa

  Jak prawidłowo rozliczyć się z opłaty produktowej w Spółdzielni prowadzącej zakład produkcji piekarskiej, gdzie zakupuje się gotowe woreczki foliowe z logo firmy i z zakupionych w drukarni etykiet (zawierających nazwę towaru, gramaturę) używanych do pakowania chleba krojonego oraz opakowań (...)

 • Rozszerzenie aktu oskarżenia

  Czy możliwe jest rozszerzenie aktu oskarżenia w związku z art. 12 kk w postępowaniu prywatno-skargowym z art. 212 kk? Postępowanie prywatno-skargowe prowadzi się zgodnie z kpk w oparciu o przepisy rozdziału 52 i dotyczące postępowania uproszczonego, niemniej przerwa w rozprawie trwała powyżej (...)

Artykuły i poradniki

 • Co to jest umowa składu?

  Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2005

  Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2005 r. sygn. akt SK 26/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Poz. 606 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 601 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 600 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 598 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 597 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców

 • Dziennik Ustaw Poz. 595 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach

 • Dziennik Ustaw Poz. 582 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom