e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Maj 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

  Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Otrzymaliśmy z urzędu (...)

 • Nadpłata w ZUS-ie

  Nasza firma wysłała do ZUS korektę kilku deklaracji. Korekta powoduje nadpłatę kilku tysięcy PLN. Czy powinniśmy rozliczyć ją przy kolejnej płatności czy też właściwsze jest zwrócenie sie do ZUS z prośbą o stwierdzenie nadpłaty i dopiero dokument z ZUS może stanowić podstawę potrącenia (...)

 • Zażalenie na przybicie własności nieruchomości

  Na co może powołać się dłużnik składając zażalenie na postanowienie o przybiciu własności nieruchomości?

 • Przejęcie w egzekucji z nieruchomości

  Czy przejmujący na własność w trybie art. 984 kpc musi spłacić wierzycieli korzystających z pierwszeństwa jeżeli wierzytelność przejmującego przewyższa cenę przejęcia? Jeżeli musiałby spłacić wierzycieli z pierwszeństwem to na podstawie jakich przepisów? Art. 1025 kpc nie może być (...)

 • Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

  W zadanym wcześniej pytaniu prosiłem o podanie, przez jaki czas można karać za niedochowanie obowiązku meldunkowego (przez jaki czas można złożyć wniosek o ukaranie). Skoro jest to wykroczenie, czy okresem tym jest rok?

 • Wypowiedzenie najmu przez lokatora

  W ubiegłym roku dałem lokatorowi z czynszem regulowanym, trzyletnie wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego, obecnie lokator już teraz chce opuścić lokal. Czy lokator powinien mi wypowiedzieć najem lokalu, jeśli tak, to z jakim okresem wypowiedzenia, czy mogę się nie zgodzić na jego wypowiedzenie, (...)

 • Droga prywatna

  Czy właściciel działki, który nabędzie udziały w przylegającej do działki drodze prywatnej, może korzystać z tej drogi w celu dojazdu do własnej działki?

 • Scalanie i podział nieruchomości

  Do jakiego urzędu należy się zwrócić i jakie złożyć dokumenty występując o scalenie i inny podział dwóch działek budowlanych?

 • Egzekucja z ułamkowej części ruchomości

  Czy komornik może sprzedać w drodze licytacji samochód, którego współwłaścicielem w połowie jest inna osoba? Czy komornik sprzedaje cały samochód czy też jego udział w 50%? W jaki sposób współwłaściciel nie będący dłużnikiem może dochodzić swoich praw własności? Czy komornik (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani rachunkiem?

 • Zaświadczenie o osiąganych zarobkach

  Czy wystawiając standardowe zaświadczenie o średnich zarobkach netto i brutto z trzech miesięcy powinniśmy uwzględnić takie składniki jak ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży, zasiłki rodzinne? Jaki okres zatrudnienia powinien być podany, jeżeli dana osoba pracowała w firmie (...)

 • Powód wypowiedzenia w świadectwie pracy

  Pracownik, zatrudniony na czas określony powyżej 6 miesięcy z okresem wypowiedzenia dwutygodniowym, został zwolniony przez pracodawcę na podstawie rozwiązania umowy o pracę z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. Czy na świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek umieszczenia powodu zwolnienia (...)

 • Odpowiedzialność za wady materiałów

  Wykonawca budowlany wykonał prace budowlane zgodnie z projektem architekta. Po ich wykonaniu okazało się, że w projekcie zalecono użycie niewłaściwych materiałów a wykonane prace z tego powodu obarczone są wadami istotnymi. Kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy: wykonawca czy architekt? (...)

 • Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

  Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. Czy w tym wypadku to nowo ujawnione oszustwo będzie traktowane jako recydywa? Zapewne nie, jeśli (...)

 • Ciąg przestępstw a czyn ciągły

  Przeciwko dłużnikowi trwają dochodzenia w związku z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo), jednakże w wielu różnych prokuraturach właściwych dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, bo to on jeździł do nich po towar, który wyłudzał - w całej Polsce. Czy to oznacza, że ewentualnie w każdym (...)

 • Termin wypłaty zachowku

  Czy jest ograniczenie czasowe od daty zakończenia postępowania spadkowego i ustalenia spadkobierców do wypłacenia zachowku?

 • Licencja na oprogramowanie - ujęcie w księgach

  Spółka użytkuje oprogramowanie na podstawie licencji. Raz na rok otrzymuje fakturę z tytułu użytkowania tego oprogramowania. Faktura ta jest wystawiana na podstawie informacji o liczbie komputerów, na których to oprogramowanie jest użytkowane. W pierwszym roku podstawą do tej faktury było (...)

 • Zniewaga a wiarygodność dowodowa znieważającego

  Podczas spotkania w Nadzorze Budowlanym w obecności urzędników zostałem przez swojego sąsiada nazwany "kryminalistą". Jestem osobą nie karaną a jedyną sprawę, jaką mam w toku to właśnie założoną przez tego sąsiada za groźby karalne, które nie miały miejsca. Wyzwisko to padło po tym (...)

Artykuły i poradniki

 • Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

  Postępowania o ogłoszenie upadłości nie wszczyna się z urzędu, należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Prawo określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, a spośród nich wskazuje na podmiot, który ma obowiązek taki wniosek złożyć. (...)

 • Podstawy ogłoszenia upadłości

  Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

 • Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

  1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 763 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 762 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

 • Dziennik Ustaw Poz. 760 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

 • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 2005

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 2005

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 2005

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2005

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2005

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja nr 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400) (1)