Archiwum 30 Maj 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkownie wpisowego

  Nasza firma organizuje imprezę typu maraton. Uczestnicy są zobowiązani do wpłacenia wpisowego. Mogą je wpłacać w naszym sklepie lub bezpośrednio na konto. Czy mamy obowiązek wystawiać każdorazowo fakturę VAT (będą to osoby fizyczne)? Czy sprzedaż realizowana w sklepie musi być rejestrowana (...)

 • Bezprawnie przesunięte granice nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, której naruszone ogrodzenie spowodowało pośrednio wejście z chodnikiem miejskim w głąb ok. 1, 5 m w teren posesji na długości ok. 50 m. W związku z faktem zgłoszenia do Urzędu planowanej budowy ogrodzenia i tegoż bezprawnego (...)

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami są 54% osoba (...)

 • Obowiązki lokatora

  Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

 • Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

  Czy w sytuacji, gdy państwowy zakład budżetowy jest uprawniony na podstawie ustawy do zawierania umów bezpłatnego użyczenia dóbr, które "posiada" innym firmom, może w takiej umowie wpisać klauzulę zezwalającą firmie, która ma bezpłatnie użyczone biuro, aby podnajmowała to biuro jeszcze (...)

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona?

 • Fałszywa notatka służbowa

  CBŚ z miasta X na mój temat sporządziło fałszywą notatkę służbową. W notatce napisano, że dnia ... funkcjonariusz A z funkcjonariuszem B udali się do CBŚ w mieście Y celem ustalenia, kto w grupie zajmuje się fałszowaniem dokumentów (potrzebny był CBŚ fałszerz, by mieć efekt złapanej (...)

 • Zarząd sądowy nad nieruchomością wspólną

  Jestem współwłaścicielem kamienicy, której właścicielami oprócz mnie są jeszcze trzy osoby. Od ponad dziesięciu lat jeden ze współwłaścicieli różnymi sposobami blokuje zniesienie współwłasności nieruchomości. Dwóch współwłaścicieli podzieliło sfery wpływów w nieruchomości, (...)

 • Spółdzielcze prawo do lokalu a zwrot wkładu

  Czy w przypadku rezygnacji z członkostwa w spółdzielni lub gdy lokator zostaje wykluczony ze spółdzielni (na przykład za niepłacenie czynszu) spółdzielnia nie powinna zwrócić mu wkładu członkowskiego i to wraz z odsetkami? Trybunał konstytucyjny orzekł, że nie trzeba być w spółdzielni (...)

 • Podział bez wyznaczania drogi

  Była działka 8000m2, nie było planu przestrzennego zagospodarowania na terenie, na którym znajduje się działka, działka miała użytek R, klient sprzedający chciał sprzedać połowę działki. Geodeta na podstawie decyzji burmistrza miasta dokonał podziału na pięć nowych działek geodezyjnych (...)

 • Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

  Czy dopuszczalna jest obecność na zgromadzeniu wspólników dwóch pełnomocników (po okazaniu pełnomocnictw) wspólnika? Pełnomocnicy ci zabierali głos, dyskutowali, zgłaszali wnioski i protesty, jednakże w głosowaniu nad uchwałami brał udział tylko jeden z nich? W Spółce wszystkie głosy (...)

 • Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

  Była działka; podczas znoszenia współwłasności tej nieruchomości, nastąpiła omyłka wpisu w księdze wieczystej w dziale II. Omyłkowo został oprócz prawowitych właścicieli jeszcze ktoś inny wpisany. Minęło już 30 lat od tej omyłki. Czy prawowici właściciele tej nieruchomości wpisani (...)

 • Normy jakości dla zabawek

  Czy szczególne normy produkcji dotyczą wszystkich zabawek dla dzieci, czy tylko tych przeznaczonych dla dzieci do 3-go roku zycia? Czy przedmiot regulacji obejmuje też np. ubranka dla lalek lub same lalki? Jakie wymogi musi spełnić producent?

 • Koszty podziału majątku małżeńskiego

  Jak kształtują się koszty sądowe przy podziale majątku wspólnego małżonków np. mieszkania, działki, samochodu? Czy jest to jakaś część procentowa od wartości majątku czy też obowiązuje tu jakaś inna zasada?

Artykuły i poradniki

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  Co czeka dłużnika alimentacyjnego, który nie płaci alimentów? Jakie inne formy nacisku na dłużnika alimentacyjnego przewidują przepisy? Czy ktoś będzie płacił alimenty za dłużnika, który nie płaci? Co to jest zaliczka alimentacyjna? Kiedy i komu należy się zaliczka (...)

 • Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

  1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 796 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 791 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2005

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2005

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2005

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2005

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2005

  Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy (Konwencja nr 185)