Archiwum 31 Maj 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność serwisu samochodowego za naprawę

  Przed 2 miesiącami dokonałem dość poważnej naprawy samochodu marki Hyundai w autoryzowanym serwisie Hyundai mianowicie - naprawa skrzyni biegów oraz wymiana paska rozrządu wraz z częściami. Po przejechaniu ok. 1600 km podczas wyjazdu na weekend 250 km od miejsca zamieszkania i serwisu zepsuł (...)

 • Wprowadzenie nieruchomości do firmy

  Jestem właścicielem kilku działek budowlanych, prowadzę jednocześnie firmę budowlaną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Obecnie chcę na tych działkach budować domy na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki formalny sposób wprowadzić te działki (...)

 • Postępowanie mediacyjne przed WSA

  Na czym polega mediacja sądu w postępowaniu administracyjnym? W jakiej formie się odbywa (rozprawa, poza rozprawą itp), jak wówczas powinny być reprezentowane strony (pełnomocnicy zawodowi - radcowie, itp.)? Czy wystarczy strona bądź w przypadku instytucji, osoba upoważniona przez dyrektora? (...)

 • Odpowiedzialność solidarna dłużników

  Co kryje się pod pojęciem, że podmioty (strony, pracodawcy) odpowiadają solidarnie?

 • Rejestracja wspólników spółki cywilnej

  Czy w przypadku chęci założenia spółki cywilnej konieczna jest wcześniejsza rejestracja wszystkich wspólników spółki w ramach samodzielnej działalności gospodarczej?

 • Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

  Jakie dane/formę powinna zawierać umowa powierzania przetwarzania danych osobowych podpisywana, np. w ramach umowy na usługi hostingowe?

 • Podatek po zawarciu aneksu do umowy pożyczki

  Zawarłam umowę pożyczki ze spółką jawną, w której jestem wspólnikiem. Umowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym i została złożona odpowiednia deklaracja od PCC. Upływa właśnie termin, kiedy powinnam spłacić tę pożyczkę. Chciałabym, za zgodą pozostałych wspólników spółki (...)

 • Spłata części majątku wspólnego po podziale

  Podział majątku wspólnego został dokonany w sądzie na mocy ugody sądowej. Majątek wspólny obejmował działkę i dom. Były mąż zobowiązał się do spłat w trzech ratach, a gdyby termin rat został przedłużony raty zostaną powiększone o ustawowe odsetki. Otrzymuję pieniądze z bardzo (...)

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami są 54% osoba (...)

 • Obowiązki lokatora

  Lokator, który miał czynsz regulowany wyprowadza się zajmowanego lokalu. Czy jest on zobowiązany do odnowienia mieszkania (np. malowania mieszkania, itp.)?

 • Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej

  Czy w sytuacji, gdy państwowy zakład budżetowy jest uprawniony na podstawie ustawy do zawierania umów bezpłatnego użyczenia dóbr, które "posiada" innym firmom, może w takiej umowie wpisać klauzulę zezwalającą firmie, która ma bezpłatnie użyczone biuro, aby podnajmowała to biuro jeszcze (...)

 • Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu

  Nasi pracownicy bardzo często proszą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach, na drukach np. banków, na których na odwrotnej stronie jest formułka podpisana przez pracownika, iż pracownik wyraża zgodę na potrącenie wszelkich kwot łącznie z kosztami wynikającymi z ewentualnych udzielonych (...)

 • Niedopłata składek do ZUS

  Proszę o informację, co przepisy mówią o sytuacjach potrącenia przez firmę nadpłaty w składkach wynikających z dokonanych korekt i późniejszym ustaleniu przez ZUS, iż z rozliczenia wcześniejszych miesięcy (tych przed korektą) wynikają niedopłaty. Czy płatnik miał prawo potrącić nadpłatę (...)

 • Solidarna odpowiedzialność pracodawców

  Co to jest solidarna odpowiedzialność starego i nowego pracodawcy, jeżeli pracownik został przeniesiony na podstawie art. 23 par. 1 kodeksu pracy? Kto wskazuje i kto ponosi koszty roszczeń - stary czy nowy pracodawca? Sądy odraczają sprawy, stary i nowy pracodawca grają z pracownikiem w kotką (...)

 • Ogłoszenie zmian w KRS

  Czy każda zmiana, która została ujawniona w KRS obligatoryjnie ukazuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Np. spółka z o.o. ujawniła w KRS zmianę swojej siedziby, czy zmiana zostanie z urzędu opublikowana w Monitorze?

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona?

Artykuły i poradniki

 • Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

  Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje dotychczasowe przepisy. Do ważniejszych zmian należy: ulepszenie przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazania towarów (...)

 • Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

  Zmiana dotycząca możliwości uzyskania zwrotu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności jest jedną z najważniejszych zmian poprawiających jakość prowadzenia biznesu pod względem rozliczeń podatku VAT. W tym zakresie do działu IX ustawy został wprowadzony nowy rozdział pod (...)

 • Nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Nowelizacja ustawy od podatku towarów i usług zmienia definicję samochodu osobowego, od zakupu którego możliwe jest pełne odliczenie naliczonego podatku. Zmiany \"samochodowe\" wchodzą w życie z upływem 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy - 22.08.2005 r. czyli później niż (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 806 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 805 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do sprw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 804 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nieposiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko

 • Dziennik Ustaw Poz. 803 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 802 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 800 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 798 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Monitor Polski Poz. 438 z 2005

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 437 z 2005

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 436 z 2005

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 435 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 434 z 2005

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 433 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 432 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 431 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 430 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 429 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 428 z 2005

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 427 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 426 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 425 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 424 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 423 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. nr 111-12-05 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 422 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. nr Z. 110-20-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 421 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. nr Z. 110-19-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 420 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. nr Z. 110-18-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 419 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-18-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała

 • Monitor Polski Poz. 418 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-17-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała

 • Monitor Polski Poz. 417 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2005 r. nr W. 111-16-05 o nadaniu stopnia oficerskiego generała

 • Monitor Polski Poz. 416 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2005 r. nr 111-11-05 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Poz. 415 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2005 r. nr Z. 110-17-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 414 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. nr Z. 110-16-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 413 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. nr Z. 110-15-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. nr 115-4-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2005 nr 115-3-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2005 r. nr 115-2-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY