e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Czerwiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Utrata bonifikaty z powodu sprzedaży mieszkania

  W roku 2001 wykupiłam mieszkanie od gminy. Czy obowiązuje mnie 5 letni okres karencji tj. zakaz zbycia mieszkania?

 • Pełnomocnik wspólnika w sp. z o.o.

  Ma być zawarta umowa pożyczki miedzy sp. z o.o., a przedsiębiorcą będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki. Dowiedziałam się, że w tej sytuacji spółkę powinien reprezentować przy tej czynności specjalnie ustanowiony pełnomocnik. Jak ustanowić takiego pełnomocnika i kto (...)

 • Charakter prawny art. 230 KSH

  Zobowiązania spółki z o.o. wobec dostawców towarów i uslug przewyższają czterokrotnie kapitał zakładowy spółki. Czy w tym wypadku ma zastosowanie art. 230 KSH? Czy wg art. 230 KSH zobowiązania mogą być zaciągnięte tylko do wartości dwukrotności kapitalu zakladowego, a powyżej już (...)

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, postanowienia i zaświadczenia bez względu na charakter sprawy. Czy dokumenty opatrzone niewłaściwą pieczęcią można uznać (...)

 • Poręczenie wekslowe osoby w związku małżeńskim

  Czy poręczenie weksla przez osobę fizyczna jest ważne, jeśli poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim ze wspólnota majątkowa, a na wekslu jest podpis tylko jednego z małżonków?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką języka mniejszości narodowej ponad 42 uczniów, w rozumieniu art. 80 ust 3 ustawy o systemie oświaty?

 • Wycinka drzewa na nieruchomości współwłaścicieli

  Jestem współwłaścicielem (1/3 udziału) w drodze wewnętrznej, która została wydzielona z części sadu i prowadzi do mojej działki. Obecnie chciałbym zagospodarować drogę, aby był możliwy przejazd po niej - konieczne jest usunięcie kilku drzew. Czy musze otrzymać zgodę pozostałych współwłaścicieli? (...)

 • Dziedziczenie prawa pierwokupu

  Czy prawo pierwokupu na rzecz osoby fizycznej może być dziedziczone na podstawie testamentu czy także wchodzi w skład dziedziczenia ustawowego?

 • Korekta powierzchni użytkowej lokalu

  W spółdzielni mieszkaniowej przeprowadzono ponowny pomiar powierzchni lokalu użytkowego. Zarząd uchwałą z dnia 2005-06-09 zatwierdził zmienioną wielkość lokalu jako 177,93 m2 w miejsce dotychczasowych 188,23 m2. Różnica 10,30 wynikała z zaliczenia do lokalu użytkowego powierzchni stanowiącej (...)

 • Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

  Po rozwiązaniu spółki cywilnej 31.05.05 jeden ze wspólników prowadzi działalność o tym samym charakterze-laboratorium medyczne-korzystając ze sprzętu, który był wspólną własnością (nabyty w trakcie trwania spółki) oraz lokalu, który był jego własnością ale w trakcie trwania spółki (...)

 • Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej

  Podczas pisania protokołu z zebrania wspólnoty były pewne problemy z uzyskaniem pod nim podpisu przewodniczącego. Przewodniczący zebrania podpisał się, ale z "zastrzeżeniami". Jak powinien Zarząd odnieść sie do tych zastrzeżeń, skoro sekretarz zebrania napisał co innego i pod tym się podpisał? (...)

 • Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

  Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, (...)

 • Deklaracja podatkowa CIT wspólnoty mieszkaniowej

  Kto może podpisywać deklaracje podatkowe CIT wspólnoty mieszkaniowej? Ewidencję pozaksięgową wspólnoty może prowadzić w zasadzie każdy, ale czy są przepisy określające wymagania co do osoby składającej deklaracje podatkowe? Jeśli tak, to jakie?

 • Umowa pożyczki a obowiązek podatkowy

  Jakie są konsekwencje nie zgłoszenia faktu udzielenia pożyczki do Urzędu Skarbowego i braku uregulowania 2% podatku od kwoty pozyczki?

 • Koszty egzekucji, a dobrowolne spłacenie długu

  Pracodawca otrzymał od komornika rozliczenie kosztów egzekucji alimentów z żądaniem przekazania z wynagrodzenia pracownika, wcześniej zajętego przez tego komornika, po złożonym przez uprawnioną do odbioru zasądzonych na rzecz dzieci pracownika alimentów, jego żonę wniosku o umorzenie postępowania (...)

 • Pojęcie znikomej społecznej szkodliwości czynu

  Wniosłam do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Pana X, który podpisał się moim imieniem i nazwiskiem na dokumencie z Banku, dotyczącym proponowanej spłaty kredytu i bez mojej wiedzy ten dokument odesłał do Banku. Ponadto w toku postępowania udostępniono mi do wglądu (...)

 • Umowy między prezesem i spółką, a faktura VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych jest jednocześnie jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu w spółce z.o.o. (zatrudniającej pracowników) prowadzącej działalność również w zakresie usług remontowo-budowlanych. Czy sp. z o.o. może (...)

 • Księga udziałów

  Czy Sp. z o.o. jednoosobowa (jedyny udziałowiec a zarazem Prezes Zarządu) musi prowadzić księgę udziałów sp. z o.o.?

 • Osoba współpracująca, a jednoosobowa spółka z o.o.

  Czy sp. z o.o. jednoosobowa (mąż jest jedynym udziałowcem i prezesem zarządu ) może zawrzeć z żoną umowę o pracę? Czy dla ZUS będzie to osoba współpracująca czy też pracownik ? Czy Kodeks spółek handlowych przewiduje osoby współpracujące?

 • Zaciąganie zobowiązań w spółce z o.o.

  Czy spółka z o.o. może zaciągać zobowiązania (kupować towar handlowy) tylko do wysokości kapitału zakładowego? Co zrobić w sytuacji, gdy zobowiązania znacznie przewyższają kapitał sp. z o.o.? Jedyny udziałowiec sp. z o.o. jednoosobowej dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą (...)

 • Forma wniesienia wadium

  Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna jest kopia to czy oferent składa ją w swojej firmie czy u zamawiającego?

 • Aresztowanie pracownika a stosunek pracy

  Pracownik 16.05.2005 nie zjawił się w pracy. Żona poinformowała zakład, że został aresztowany. Zakład do dzisiaj nie ma oficjalnej informacji. Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem i w jaki sposób?

 • Ubezpieczenie z umowy o pracę z pracownicą w ciąży

  Pracodawca zatrudnił pracownicę będącą w ciąży. Wypłacił jej następnie 33 dni wynagrodzenia chorobowego. ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowego, a po porodzie odmówił prawa do urlopu macierzyńskiego i polecił zakładowi wyrejestrować pracownika i unieważnić umowę o pracę. Pracownik (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2005 r. sygn. akt K 27/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 860 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 859 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 858 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 857 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, ma których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 856 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 855 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

 • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2005

  Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. dotycząca środków pomocy wdrożonych przez Francję na rzecz grupy Alstom (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2532) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 maja 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniająca decyzje 2000/657/WE, 2001/852/WE i 2003/508/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. dotycząca szeregu środków fiskalnych, które Belgia zamierza wdrożyć dla transportu morskiego (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2040) (1)