e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Czerwiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaliczenie darowizn do substratu zachowku

  Czy będe musiała zapłacic zachowek swojemu bratu, jeśli ojciec tylko na mnie (jestem córką) przepisze w formie aktu darowizny nieruchomość? Ojciec nie posiada innego majatku.

 • Darowizna nieruchomosci pomiędzy małżonkami

  Ojciec jest właścicielem nieruchomości 105 m2 (budynek jednorodzinny). Jego żona a moja mama nie jest wpisana do księgi wieczystej jako właściciel (współwłaściciel). Czy ojciec może przekazać mamie połowę w/w nieruchomości w formie aktu darowizny? Rodzice mają wspólnotę majątkową. (...)

 • Termin na opuszczenie lokalu

  Czy jest określony prawnie termin opuszczenia lokalu po jego sprzedaży? Po podpisaniu aktu notarialnego.

 • Podpisanie faktury nie swoim nazwiskiem

  Na wystawionych przeze mnie FV podpisał się moim imieniem i nazwiskiem mój narzeczony, który w mojej firmie nie jest zatrudniony i nie był upoważniony do podpisania takich FV. Czy w takim przypadku ponosi on odpowiedzialność z Art. 270 par. 1 k.k.?

 • Koszty sporządzenia opinii

  Czy w odwołaniu od decyzji ZUS o nie przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury, które jest kierowane do sądu, można od razu, w pierwszym piśmie, wnosić o dowód w postaci opinii biegłego? Kto płaci w takiej sytuacji, za pracę biegłego, jeśli sąd zgodzi się na taki dowód?

 • Dotacja na cele mniejszości narodowych

  Czy art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych umożliwia gminie przekazanie dodatkowej dotacji, szkole prowadzonej przez towarzystwo oświatowe, na naukę języka mniejszości narodowej? Dotacji dodatkowej, niezależnej od dotacji wynikającej z art. 80 ustawy o systemie oświaty.

 • Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

  Proszę o informacje do kogo można się zwrócić ze skargą na Bank, względnie jego pracowników w związku z podejrzeniem celowego wprowadzania w błąd przez nieujawnienie bądź zatajenie stanu kont?

 • Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu

  Na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ustanowione są dwie hipoteki wpisane do księgi wieczystej: pierwsza ustanowiona hipoteka bankowa z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego na wykończenie mieszkania do wysokości 103 000 CHF oraz jako druga hipoteka przymusowa w wysokości 390 000 (...)

 • Likwidacja ZFŚS

  Czy Walne Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to w jakich przypadkach?

 • Dziedziczenie przez dzieci pozamałżeńskich

  W trakcie trwanie małżeństwa mężowi urodziło się dziecko z innego związku. Mamy wspólne mieszkanie na kredyt. Czy jeśli po rozwodzie, mieszkanie będzie przepisane tylko na mnie, a mąż zobowiąże się dobrowolnie kredytować mieszkanie na rzecz naszej wspólnej córki; to czy takie przejście (...)

 • Tajne głosowanie zgromadzenia wspólników

  Jak przeprowadzić tajne głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników, kiedy każdy z 15 wspólników posiada różną ilość udziałów a co za tym idzie głosów i liczba udziałów jest wszystkim znana?

 • Zwolnienie z pracy nauczyciela

  Jestem nauczycielką mianowaną w wieku 63 lat, zatrudnioną w Liceum Ogólnokształcącym. Pracę w tym charakterze wykonuję od 42 lat. Ostatnio dyrektor poinformował mnie o szykowanym zwolnieniu z pracy tłumacząc to tym, iż władze miasta obligują go do tego, aby tych co już mają wypracowane (...)

 • Wyrok ustalający stosunek najmu

  Czy wyrok sądu ustalający istnienie stosunku najmu lokalu mieszkalnego (należącego do gminy) na rzecz JK, jest równoznaczny z tym, iż poprzedni najemca został pozbawiony prawa najmu? Czy też osoba, która sądownie wstąpiła w stosunek najmu zostaje najemcą obok poprzedniego najemcy? W wyroku (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

  Czy prokuratura, policja może (na wniosek pokrzywdzonego) dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika, wobec którego wszczęto dochodzenie o popełnieniu przez niego oszustwa (wyłudzenia towaru)?

 • Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

  Czy właściciel gruntu (jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić użytkownikowi wieczystemu wykupu oddanego mu w użytkowanie gruntu. Użytkownik ma grunt na 99 lat, płaci roczne opłaty lecz po trzech latach stwierdza, że stać go na zakup na własność całej nieruchomości. Korzysta (...)

 • Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach

  Co to są za przepisy, o których mowa w art. 32 ustawy o emeryturach "podmioty w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych"? Które to były te dotychczasowe przepisy?

 • Zbycie użytkowania wieczystego

  Czy sprzedając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości konieczna jest zgoda na transakcję za strony właściciela gruntu (Skarb Państwa, jednostka samorządu)? Czy mogę znajdując kupca na wolnym rynku sprzedać ją dowolnie komu chcę nie pytając nikogo o zgodę?

 • Rozkład opłat związanych ze sprzedażą działki

  Jestem właścicielem działki budowlanej i chciałbym ją sprzedać. Z jakimi kosztami sprzedaży powinienem się liczyć ja, a z jakimi kupujący? Kto płaci np. podatek i w jakiej wysokości? Kto ponosi koszty spisania aktu notarialnego - obligatoryjnie kupujący, czy można się inaczej umówić?

 • Utrata bonifikaty z powodu sprzedaży mieszkania

  W roku 2001 wykupiłam mieszkanie od gminy. Czy obowiązuje mnie 5 letni okres karencji tj. zakaz zbycia mieszkania?

 • Pełnomocnik wspólnika w sp. z o.o.

  Ma być zawarta umowa pożyczki miedzy sp. z o.o., a przedsiębiorcą będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki. Dowiedziałam się, że w tej sytuacji spółkę powinien reprezentować przy tej czynności specjalnie ustanowiony pełnomocnik. Jak ustanowić takiego pełnomocnika i kto (...)

 • Charakter prawny art. 230 KSH

  Zobowiązania spółki z o.o. wobec dostawców towarów i uslug przewyższają czterokrotnie kapitał zakładowy spółki. Czy w tym wypadku ma zastosowanie art. 230 KSH? Czy wg art. 230 KSH zobowiązania mogą być zaciągnięte tylko do wartości dwukrotności kapitalu zakladowego, a powyżej już (...)

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, postanowienia i zaświadczenia bez względu na charakter sprawy. Czy dokumenty opatrzone niewłaściwą pieczęcią można uznać (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 872 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 871 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 869 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 868 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 867 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład

 • Dziennik Ustaw Poz. 866 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego